Open Procurement Albania

Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”,

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”,
Reference No. REF-31696-07-26-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 533 336 671,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 29-07-2019
Last date of Submitted Documents 12-09-2019
Tender Held Date 12-09-2019
No. of Bidders 2
Bidders A&T SHA

KASTRATI SHPK & KASTRATI SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KASTRATI - KASTRATI SHA
 • The winning bid ALL without vat 15.90 % Marzh Fitimi
  Bidder Announcement date 02-10-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “A&T” SHA :
  Ofertuesi “A&T” SHA nuk përmbush asnjë prej kritereve të kualifikimit të përcaktuara në Shtojcën 9 të DT, pasi ka paraqitur vetëm shtojcën 2 të DT-së (formularin e ofertës ekonomike) dhe asnjë dokument tjetër të kërkuar, për të provuar plotësimin e kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:
  Për Lotin II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite;

  1. Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve dhe Infrastruktures se Mbetjeve, me fond të marrëveshjes kuadër 3,750,000 (tre milion e shtëqind e prsëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH;

  2. Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues me fond të marrëveshjes kuadër 3,750,000 (tre milion e shtëqind e prsëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH;
  3. ARRSH, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster me fond të marrëveshjes kuadër 10,800,000 (dhjetë milion e tetëqind mijë) Lekë pa TVSH;
  4. Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit me fond të marrëveshjes kuadër 885,321,125 (tetëqind e tetëdhjetë e pesë milion e treqind e njëzet e një mijë e njëqind e njëzet e pesë) Lekë pa TVSH;
  5. Dogana Pogradec me fond të marrëveshjes kuadër 5,550,000 (pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH;
  6. Sherbimi Kombetar i Punesimit me fond të marrëveshjes kuadër 4,907,400 (katër milion e nëntëqind e shtatë mijë e katërqind) Lekë pa TVSH;
  7. Drejtoria e Pergjithshme e Doganave me fond të marrëveshjes kuadër 84,679,929 (tetëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e njëzet e nëntë) Lekë pa TVSH;
  8. Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures me fond të marrëveshjes kuadër 10,500,000 (dhjetë milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH;
  9. Hekurudha Shqiptare me fond të marrëveshjes kuadër 468,000,000 (katërqind e gjashtëdhjetë e tetë milion) Lekë pa TVSH;
  10. Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore me fond të marrëveshjes kuadër 3,727,620 (tre milion e shtatëqind e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet) Lekë pa TVSH;
  11. Spitali Rajonal Durres me fond të marrëveshjes kuadër 52,350,597 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e pesëdhjetë mijë e pesëqind e nentëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-31696-07-26-2019
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  Embassy of USA

  The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data