Open Procurement Albania

Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash per Agjencine e Menaxhimit te Burimeve Ujore

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash per Agjencine e Menaxhimit te Burimeve Ujore
Reference No. REF-43497-11-14-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 244 368,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 15-11-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders 8
Bidders IGLI SAND SHPK
M.LEZHA SHPK
RO-AL SHPK
BOLT SHPK
ERALD SHPK
ERZENI/SH SHPK
MUCA SHPK
MURATI D SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "RO -AL"
 • The winning bid ALL without vat 38,597.00 Lekë shumatorja e çmimeve për njësi.
  Bidder Announcement date 13-12-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. “ERZENI/SH” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike sipas kriterit të percaktuar ne pikën 1, gërma a) të Kritereve të vecanta.

  2. “MURATI D” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1, ne kriterin e përcaktuar në pikën 2.1, kapaciteti ligjor/profesional të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të përmbush Lejen Mjedisore të lëshuar nga organet kompetente për veprimatarinë në fushën e objektit të prokurimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-43497-11-14-2019
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  Embassy of USA

  The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data