Open Procurement Albania

Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Tender object Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

• Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 196,371,000 Lekë, pa TVSH.
• Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

( Sasia e Autoambulancave e percaktuar sipas dokumentit me poshte .)
Reference No. REF-64308-07-06-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 196 371 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-07-2020
Last date of Submitted Documents 30-07-2020
Tender Held Date 30-07-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. ALBANIA MOTOR COMPANY SHPK
2. CLASSIC SHPK
3. TIMAC SHPK dhe START CO SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBANIA MOTOR COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 191 505 600,00
  Bidder Announcement date 04-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 60 ditëve nga data e lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “CLASSIC” SHPK
  • Operatori ekonomik “Classic” SHPK nuk arriti të paraqesë dokumentacionin e kërkuar në DT pasi rezulton të ketë praqitur ofertën ekonomike, pasqyrat finaciare dhe xhiro vjetore.

  2. “TIMAC” SHPK dhe “START CO”SHPK
  • Operatori ekonomik rezulton të ketë paraqitur ofertë në këtë procedurë prokurimi si bashkim operatorësh ekonomik dhe referuar dokumentit të hedhur në SPE dhe të emërtuar “Marrëveshja për bashkim ekonomik” në përmbajtje të të cilit është dokumenti noterial: “Marrëveshje Bashkëpunimi për bashkimin e përkohshëm të dy shoqërive” me nr.REP 4043 dhe nr.KOL 1002, datë 03.08.2020.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk rezulton të ketë paraqitur si pjesë të ofertës të paraqitur nga BOE “TIMAK”SHPK dhe “START –CO” SHPK, dokumentacionin e kërkuar në përmbushje të kritereve të përcaktuara në Shtojcën 9 te DT, në raport me pjesmarrjen e tij në BOE prej 40% të volumit të kontratës e konkretisht:
  Operatori ekonomik “START –CO” SHPK, nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Ky anëtar i BOE –së referuar pjesëmarrjes në këtë bashkim operatorësh duhet të paraqistedokumentacion provues për realizimin e furnizimeve të ngjashme në vlerën prej jo më pak se 31,419,360 (tridhjetë e një milion e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur si pjesë e ofertës të dorëzuar në SPE për këtë procedurë prokurimi rezulton të ketë paraqitur furnizime të ngjashme në vlerën prej 13,494,650 lekë pa TVSH. Furnizimet e deklaruara me faturat tatimore me nr. 40 datë 02.05.2019; me nr.41 datë 02.05.2019 dhe me nr.95 datë 11.11.2019 nuk vlerësohen si furnizime të ngjashme me objektin e prokurimit.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK, nuk arriti të provojë që është i autorizuar nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesit, për këtë objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis Distributorit tëAutorizuar dhe Prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK, nuk arriti të paraqesë një deklaratë që garanton dhe merr përsipër se autoambulanca dhe pajisjet mjekësore që do të ofertojë janë të prodhuara dhe përmbushin kërkesat, certifikimet dhe standardet e cilësisë të përcaktuara në specifikimet teknike në DST, si dhe faktin se të gjitha certifikatat për standartet e cilësisë duhet të shoqërojnë mallin në momentin e marrjes në dorëzim.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti të paraqesë një deklaratë ku të ku të përshkruajë dhe të specifikojë: kompaninë prodhuese, modelin A dhe vendin e prodhimit të automabulancës, si dhe modelin dhe vitin e prodhimit të automjetit.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të autoambulancës model A, ku të përfshihen specifikimet teknike të automjetit dhe kabinës së pacientit, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markoheshin nga OE (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 10 të DT.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti të paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së pacientit të autoambulancës model A, që vërteton plotësimin e specifikimeve teknike, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markoheshin nga OE (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 10 të DT.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Shtojca 10 - Specifikimet Teknike

  Shtojca 12 - Sasia dhe Grafiku i lëvrimit (Sasia e mallit që kërkohet).

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data