Open Procurement Albania

"Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Tender object "Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”
Reference No. REF-73393-09-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 166 020 047,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-09-2020
Last date of Submitted Documents 21-10-2020
Tender Held Date 21-10-2020
No. of Bidders 6
Bidders 1) "ERALDO-2013" SHPK
2) "DION-AL" SHPK
3) "K A D R A" SHPK
4) "SINANI TRADING" SHPK
5) “DAJTI PARK 2007” SHPK
6) “GERTI -1987” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K A D R A
 • The winning bid ALL without vat 150 568 887,50
  Bidder Announcement date 11-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Në datën 05.10.2020 dhe në datën 06.10.2020 operatori ekonomik “Kadra” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së prokurimit , ankese e cila nuk eshte pranuar.
  Medatë 26.10.2020 operatori ka paraqitur, ankesen ne KPP te iles iu ka pergjigjur me vendimin nr.497/2020 date 04.11.2020 duke pranuar ankesen e operatorit.
  Gjithashtu ka pasur ne vijim ankesa te cilat Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimet e KSHA-së me nr. 2519/2 prot, datë 29.12.2020 dhe me vendimin nr. 2527/2 prot, datë 29.12.2020;
  Ka marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr.72/2021, datë 05.02.2021, (protokolluar në organin qendror blerës ABP me nr.375 prot., datë 11.02.2021).

  Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) Arsyet e skualifikimit për "ERALD0-2013" SHPK:
  - Nuk arriti të plotësoj gërmën “e”), pika 3, seksioni 2.3, “Kapacitetit teknik”, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqes certifikatë për transport mallrash (e detyrueshme për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton), për mjetin e transportit, me targe AA 451 JJ.

  2) Arsyet e skualifikimit për "DION-AL" SHPK:
  - Nuk arriti të plotësoj gërmën “a”), pika 8, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të sigurojë, që nëpërmjet vetëdeklarimit të paraqitur, të justifikojë që kontratat e lidhura, dhe janë në proces, të jenë realizuara në masën 70%. Në vetëdeklarim e paraqitur shprehet se ka kontrata të lidhura në proces, të cilat janë realizuar në masën 33.5%.
  - Nuk arriti të plotësoj pikën 1, seksioni 2.1, Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë, pika II Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertës nuk ariti të sigurojë Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”. Licenca e kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, e paraqitur nga ana e ofertuesit, është për aktivitetin “sherbim katering” dhe jo për objektin e prokurimit.
  - Nuk arriti të plotësoj gërmën a) dhe gërmën b), pika 1, seksioni 2.3, “Kapacitetit teknik”, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të justifikojë që faturat tatimore të shitjes të kenë të evidentuar përshkrimin e mallit, njësin e matjes, sasine dhe cmimin për njësi. Shumica e faturave tatimore të shitjes, të paraqitura, nuk kanë të evidentuar asnjë nga rubrikat e sipërcituar dhe nuk janë të shoqëruara, me një faturë bashkelidhur, ku të shënohet artikuli i tregtuar. Po ashtu dhe faturatat tatimore të paraqitura, të shitjeve me kasë elektronike, nuk pasqyron shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara që janë objekt i prokurimit.

  3) Arsyet e skualifikimit për “DAJTI PARK 2007” SHPK:
  - Nuk arriti të plotësoj gërmën “a”), pika 8, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të sigurojë, që nëpërmjet vetëdeklarimit të paraqitur, të justifikojë që kontratat e lidhura, dhe janë në proces, të jenë realizuara në masën 70%. Në vetëdeklarim e paraqitur shprehet se ka kontrata të lidhura në proces, të cilat nuk janë realizuar në masën 70%
  - Nuk arriti të plotësoj gërmën “c”), pika 4, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të paraqes Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj. Çertifikata për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, e paraqitur, është lëshuar për aktivitetin “hotel-restorant” dhe jo për një ambient të përshtatshëm për prodhimin ose magazinimin e mallrave objekt prokurimi.

  4) Arsyet e skualifikimit, për “GERTI -1987” SHPK:
  - Nuk ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë nga dokumentacionet e kërkuara në dokumentat e tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2014
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-73393-09-29-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data