Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Tender object Kjo kontratë (Kontrata nr.1) me palë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ( Autoritet Prokurues) dhe me Bashkimin e operatoreve ekonomik D&E SHPK dhe SUMMER CONF. s.r.l dhe LOVERS s.r.l dhe YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU, me Objekt:“Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” e lidhur në datë 10-09-2020 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 26-07-2019 me nr. REF: 31606-07-25-2019.
Reference No. REF-31606-07-25-2019 (Kontrata nr.1)
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-07-2019
Last date of Submitted Documents 10-04-2020
Tender Held Date 10-04-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. Genç Taahhut Giyim Tekstil Insaat San. Ve Tic. Ltd. Sti. ( Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 133,480 Lekë);

2. Kapko doo dhe Odjeca doo dhe Galko doo dhe Jelen professional doo dhe Galeb d.d dhe OpenTech consulting & Services SHPK ( Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 446,667 Lekë);

3. D&E SHPK dhe SUMMER CONF. s.r.l dhe LOVERS s.r.l dhe YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU. ( Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 319.966 Lekë).

Successful Bidder /Supplier / Provider
 • D&E SHPK - SUMMER CONF. s.r.l-LOVERS s.r.l-YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 14-07-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 727 504 772,00
  Contract date 10-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda datës 1 Prill për artikujt e uniformës verore dhe brenda datës 1 Shtator për artikujt e uniformës dimërore. Përjashtimisht, afati kohor për ekzekutimin e kontratës së parë që do të nënshkruhet brenda Marrëveshjes Kuadër, do të jetë jo më pak se 60 ditë nga lidhja e kontratës së parë.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me vendim te Komisionit të Prokurimit Publik nr. 790/2019, datë 19.12.2019. dhe me vendim te KSHA-së me nr.1174/2 date 29.06.2020.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL”:

  • Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 11 të ofertës teknike, pasi dokumentat e paraqitur për çertifikata konformiteti EN ISO për çdo model këpuce (aty ku kërkohet), nuk janë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
  • Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën ”b” të pikës 12 të ofertës teknike, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur Fletë analiza/Raporte testimi nga laboratorë të pavarur nga prodhuesi i lëndës së parë dhe produktit të gatshëm, për disa artikuj tekstili dhe lëkure.
  • Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën “c” të pikës 12 të ofertës teknike, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur deklaratë nga prodhuesi i aksesorëve për përbërjen e materialeve të përdorura dhe cilësinë e tyre, sipas Specifikimeve Teknike.


  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Kapko doo” dhe “Odjeca doo” dhe “Galko doo” dhe “Jelen professional doo” dhe “Galeb d.d” dhe “OpenTech consulting & Services” SHPK:

  • Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 13 të ofertës teknike, pasi ditën e hapjes së procedurës nuk arriti të paraqesë mostrat / kampionet të disa prej artikujve që kërkohen të prokurohen.
  • Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 12 të ofertës teknike, pasi nuk ka dorëzuar skeda teknike, raport testimi / fletë analiza për të gjithë artikujt e përfshirë në Aneksin 1 - Kostume dhe Aneksin 2 - Këmisha. Mosdorëzimi i dokumentacionit të kërkuar në këtë kriter, përbën kusht për skualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data