Open Procurement Albania

Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite"
Reference No. REF-79321-11-20-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 046 516,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-11-2020
Last date of Submitted Documents 16-12-2020
Tender Held Date 16-12-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. “KADRA” SHPK
2. “M.C CATERING” SHPK
3. “DAJTI PARK 2007” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K A D R A
 • The winning bid ALL without vat 11 827 232,00
  Bidder Announcement date 03-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankese “Dajti Park 2007 me objekt Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “tij për procedurën e prokurimit .
  Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me nr. 2529/2, prot., datë 30.12.2020, si dhe Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 55/2021 datë 29.01.2021 te cilet nuk kane pranuar ankesen.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë:
  1. “M.C CATERING” SHPK
  • Nuk arriti të plotësoj pikën 1, seksioni 2.1, “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të paraqesi Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, për prodhimin ose tregtimin e bukës, në emër të subjektit ofertues, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Licenca e paraqitur është për “Shërbimin katering” dhe jo për objektin e prokurimit.
  • Nuk arriti të plotësoj gërmën “c”), pika 4, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e veçanta të kualifikimit pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqes certifikatën për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj. Licenca e paraqitur është për ambjentin me adrese : rruga Pjeter Budi, Tirane, kurse sipas kontrates së qirasë dhe lejes së higjenës ambjenti “Magazine ushqimore” ndodhet në adresen : Kamez, rruga Co Plan, banesa nr. 14, Tirane.

  2. “DAJTI PARK 2007” SHPK;
  • Nuk arriti të plotësoj gërmën “c”), pika 4, seksioni 2.3, Kapacitetit Teknik, pika II, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk ariti të paraqes Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj. Çertifikata për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, lëshuar nga organi kompetent i ngarkuar me ligj, e paraqitur, është lëshuar për aktivitetin “hotel-restorant” dhe jo për një ambient të përshtatshëm për prodhimin ose magazinimin e mallrave objekt prokurimi.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2014
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for K A D R A viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-79321-11-20-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data