Open Procurement Albania

Konsulencë për përgatitjen e projekteve teknike të rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit në kuadër të programit të ri të Bankës Botërore dhe nga donatorë të tjerë.

District 12 Qarqet
Loan No
Source of Loan/Financed by: International Bank for Reconstruction and Development(IBRD)/World Bank
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Konsulencë për përgatitjen e projekteve teknike të rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit në kuadër të programit të ri të Bankës Botërore dhe nga donator të tjerë.

Reference No. REF-28445-10-02-2017
CPV Code
22114311-5 - Projekte
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 125,000,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 03-10-2017
Opening Date for Submission of Bids 03-10-2017
Closing Date for Submission of Bids 26-10-2017
Sector
No. of Bidders 11
Bidders 47 EK 79 &Iliriada PKS & CEC Group
Erald-G & Transport Highwaz Consulting & HMK
&Arkanstudio 3 Derbi-E
Ilyrian Consulting & HGH &Lorenco Co
AVE Consulting & Zenit-06 & D&C Partners
Gjeokonsult& ASH Engineering
Taulant& EBS Studio & SDC Studio
Infraconsult& Atelier & Seed Consulting
Geosat Group &InstitutiDekliada
Nord-Comat& El-Raeid& Job Project
Klodioda&Sphaera
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KLODIODA SHPK - SPHAERA
 • A V E CONSULTING - ZENIT&CO - D & C PARTNERS SHPK
 • GJEOKONSULT - CO SHPK
 • INFRAKONSULT SHPK - ATELIER 4 - SEED CONSULTING SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 16-11-2017
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: 47 EK 79 &Iliriada PKS SHPK & CEC Group SHPK & Invictus SHPK për arsye se:
  a. Mungon Licenca e pasurive Tokë Bujqësore+kullota+pyje.
  b. ILIRIADA ka marrë përsipër të kryejë punime projektimi gjeologjiko por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë inxhinier gjeolog.
  c. ILIRIADA ka marrë përsipër të kryejë punime projektimi hidroteknike por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë inxhinier hidroteknik.
  d. INVICTUS ka marrë përsipër të kryejë punime projektimi HIDROTEKNIKE por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë projektues HIDROTEKNIK.
  e. INVICTUS ka marrë përsipër të kryejë punime projektimi RRUGORE por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë projektues RRUGE.
  f. Çmimi i ofruar nga INVICTUS, është shume me poshtë vlerës se çmimit të lejuar sipas VKM 354,date 11.05.2016.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike Erald-G SHPK& Transport Highway Consulting SHPK& HMK SHPK& Arkanstudio SHPK për arsye se:
  a. Erald G ka marrë përsipër të kryejë punime topografike por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë inxhinier gjeodet. Stafi kryesor i propozuar në ketë kontrate është i angazhuar në kontratën Ndërtim Shëtitoresh në bregdetin Jalë & Dhërmi me FSHZH e cila është në proces. Stafi kryesor i propozuar është i angazhuar në Kontratën e Marrëveshjes Kuadër me FZHR-te, për projektimin e Korçës dhe Beratit,. b. Arkonstudio: sipas marrëveshjes se bashkëpunimit, ka marrë përsipër të kryejë punime rrugore por në formularin e deklarimit të stafit nuk ka deklaruar të ketë projektues rruge.
  c. Erald G & THC: Stafi i Kryesor i propozuar nga këto kompani është i zëne në kontrata e nënshkruara tashme me FSHZH.
  d. Çmimi i ofruar nga Erald G & THC është shume me poshtë vlerës se çmimit të lejuar sipas VKM 354,date 11.05.2016.

  3. Operatori Ekonomik Derbi E SHPK për arsye se:
  a. Derbi E nuk e plotëson kriterin e xhiros mesatare vjetore.
  b. Derbi E nuk ka paraqitur licence për mjedisin.
  c. Operatori ekonomik nuk e plotëson kriterin e punimeve të ngjashme. Çmimi i ofruar nga ky Operator,është shume me poshtë vlerës se çmimit të lejuar sipas VKM 354,date 11.05.2016.

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Ilyrian Consulting SHPK& HGH & Lorenco Co SHPK për arsye se:
  a. Lorenco Co: nuk arrin Punimet e ngjashme,Licenca e vlerësimit është e shkalles se dyte për ndërtesat dhe truall,nuk ka License për Vlerësim toke bujqësore dhe kullota,Qirjako Zallota nuk ka paraqitur Projekte të ngjashme në CV.
  b. Nuk ka paraqitur qe disponon 10% në banke sipas kërkesave të DST dhe në përputhej me % e propozuar në marrëveshjen e bashkëpunimit. Nuk ka paraqitur ing Hidro.
  c. ILIRIAN CONSULTING: Ing Vasil Leka nuk ka paraqitur Kontrate me firmën, Ing Anila Spahiu nuk ka kategorinë 6/b të licencës.
  d. Kontrate e bashkëpunimit ndërmjet tre operatoreve ekonomik nuk k atë përcaktuar lider por vetëm përfaqësues. Gjithashtu kontrata e bashkëpunimit nuk është e vlefshme pasi paraqet parregullsi. Çmimi i ofruar nga ky Operator,është shume me poshtë vlerës se çmimit të lejuar sipas VKM 354,date 11.05.2016.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Taulant SHPK& EBS Studio SHPK& SDC Studio SHPK për arsye se:
  a. TAULANT:Mungon Kategoria e Vlerësimit të tokave Bujqësore. Stafi kryesor i propozuar në ketë tender është i angazhuar në Kontratat e supervizionit të rrugëve: rruga Borje , Rruga Bajram Curri , Rruga Fushe Arrës - Reps , Rruga Fushe Kruje - Thumane , kontrata të cilat janë në proces implementimi dhe financohet nga FSHZH, ku TAULANT është JV me CEC.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Geosat Group SHPK & Instituti Dekliada SHPK për arsye se:
  a. Geosat Group nuk plotëson pjesën e tij të xhiros mesatare vjetore. Gjithashtu operatori ekonomik nuk plotëson xhiron mesatare vjetore në total, pasi xhiro mesatare vjetore e Institutit Dekliada është 24,870,588 dhe shuma totale e të dy operatoreve të marre se bashku është 111,279,509 e cila është me e vogël se fondi limit, pra më e vogël se 125,000,000.
  b. Instituti Dekliada: Nuk ka punime të ngjashme Projektimi dhe studimi për Hidrocentralin Florina ,Projektimi dhe studimi për Hidrocentralin Mushtri , Majlinda Bardhi nuk ka License për vlerësimin e tokave bujqësore.

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Nord-Comat SHPK& El-Raeid SHPK& Job Project SHPK për arsye se: El Raeid :
  a. Sipas kontratës se bashkëpunimit Job Project do të mbuloje pjesën e studimeve mjedisore, Nord Comat do të mbuloje pjesën e studimeve gjeologjike ndërsa El-Raeid do të mbuloje pjesën e projektimit. El-Raeid nuk ka asnjë dokument të apostiluar. Licenca nuk është e njehsuar dhe ka sjelle vetëm një deklarate e cilat thotë qe është i afte të beje pune projektimi.
  b. Punët e ngjashme janë vetëm një liste Excel dhe nuk ka asnjë dokument mbështetës. Mungojnë licencat e stafit të paraqitur. Job Project, nuk ka licencën e mjedisi Kodi III 2.A, pasi ky operator ka marrë përsipër të beje studimet mjedisore. Nord Comat: nuk arrin punimet e ngjashme.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-28445-10-02-2017
  Tender Announcement Nr.40 - Dt.09-10-2017
  Announcement of Winner Nr.46 - Dt.20-11-2017
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data