Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Rrugës Balldre - Bend Bashkia Lezhë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Shkoder
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i Rrugës Balldre - Bend Bashkia Lezhë
Reference No. REF-89964-10-15-2018
CPV Code
45000000-7 Construction work.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 372,504,453
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 16-10-2018
Opening Date for Submission of Bids 15-11-2018
Closing Date for Submission of Bids 15-11-2018
Sector
No. of Bidders 13
Bidders GPG SHPK
SMO UNION SHPK & SHKELQIMI 07
LALA SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK & JODY KOMPANY SHPK & SHANSI INVEST SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK & BOSHNJAKU B SHPK
GJOKA KONSTRUKSION SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
4AM SHPK
BE IS SHPK
CURRI SHPK
ALB TIEFBAU SHPK
JUNIK SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB TIEFBAU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 316,628,785
  Bidder Announcement date 05-03-2019
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 9 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ne daten 12.02.2019 paraqiti ankim Bashkimi i operatoreve “Lala” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k & “Ed Konstruksion” sh.p.k & “Jody Company” sh.p.k.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 18.02.2019 duke e refuzuar ate.

  Jane skualifikuar:

  1. Operatori Ekonomik “GPG” SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “SMO Union” SHPK (46%) dhe “Shkelqimi 07” SHPK (54%) :
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer ).
  • Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 247.709.531 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 252.958.446 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 5.248.914 leke ose 2,12%, me e madhe se 2%. Bazuar ne nenin 66, pika 4 te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ku, nder te tjera, citohet: “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar” oferta e ketij bashkimi shoqerish refuzohet.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Lala” SHPK (34%), “ED Konstruksion” SHPK (30%), “Jody Company” SHPK (6%) dhe “Shansi Invest” SHPK (30%) :
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”.

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “B 93” SHPK (45%), “Riviera” SHPK (35%) dhe “Boshnjaku B” SHPK (20%) :
  • Shoqeria “Riviera” SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: ”Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015, 2016 dhe 2017. • Shoqeria “Riviera” SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi nuk ka paraqitur mandat pagesat per shlyerjen e detyrimeve vendore ne Korce.Po ashtu kjo shoqeri ka kryer aktivitet dhe nuk ka paraqitur mandat pagesat per shlyerjen e detyrimeve vendore ne Durres per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Shkolla 9 vjecare Marie Kaculini”, Berat per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Ujesjellesi Qereshnik”, Peqin per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Shkolla Demir Godelli”, Delvine per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Fusha e Futbollit Delvine”, Ballsh per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Shkolla Beselidhja”, Korce per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Rruga Korce Gorice”, Kavaje per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit “Rruga xhami”.
  • Shoqeria “Riviera” SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin e inxhiniereve, pasi ka marre persiper te kryeje punime per shtresa rrugore dhe nuk ka te punesuar inxhinier ndërtimi me profilin transport, i domosdoshem per kryerjen e keture punimeve.
  • Shoqeria “B 93” SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin inxhinierik.
  • Bashkimi i shoqerive nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve .

  5. Operatori Ekonomik “Gjoka Konstruksion” SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin inxhinierik.
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me deklarimin si te pa angazhuar te inxhiniereve te stafit qe do te kryeje punimet, pasi deklarata e paraqitur permban informacion te rreme.
  • Nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve.
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.10 per kualifikim lidhur me deklarimin si te pa angazhuar te mjeteve qe do te perdoren per kryerjen e punimeve, pasi deklarata e paraqitur permban informacion te rreme.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Delta Lavori” SHPK (80%) dhe “Company Riviera 2008” SHPK (20%) :
  • Shoqeria “Delta Lavori” SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve.
  • Në kushtet kur akt marrëveshja është lidhur në total dhe në tërësi, pa u detajuar apo ndarë se cilat mjete kanë në dispozicion secili prej anëtarëve të boe, ky bashkim operatorësh ekonomikë nuk ka arritur të vërtetojë me dokumentacion përmbushjen e kriterit për mjetet, në përputhje me pjesët e punëve të marra përispër.
  • Shoqeria “Company Riviera 2008” SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me deklaraten per mos angazhimin e inxhiniereve .
  • Shoqeria “Company Riviera 2008” SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve.

  7. Operatori Ekonomik “Alba Konstruksion” SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne shtojcen 9 ka deklaruar se disponon kete mjet sipas kontrates se qerase nr. 395 Rep dhe nr. 113 kol, date 24.02.2017. Komisioni shqyrtoi kete kontrate te lidhur me shoqerine “Kalivjoti” SHPK dhe konstatoi se nuk eshte marre me qera asnje mjet i tille.

  8. Operatori Ekonomik “4 AM” SHPK :
  • Ne daten 21.12.2018, me shkresen nr. 1635 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.

  9. Operatori Ekonomik “Be Is” SHPK :
  • Ne daten 24.01.2019, me shkresen nr. 152 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.

  10. Operatori Ekonomik “Curri” SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”.

  11. Operatori Ekonomik “Vellezerit Hysa” SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin “Mikser Rrotullues (Rotary Mixer)”. Ne vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, ka paraqitur nje betoniere e cila nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.42 - Dt.22-10-2018
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.10 - Dt.11-03-2019
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data