Open Procurement Albania

Loti VIII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i sigurisë rrugore dhe ndriçimit .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District 12 Qarqet
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti VIII - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi i sigurisë rrugore dhe ndriçimit .
Reference No. REF-33846-08-19-2019
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2,803,125
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 20-08-2019
Opening Date for Submission of Bids 20-08-2019
Closing Date for Submission of Bids 19-09-2019
Sector
No. of Bidders 15
Bidders A & E Engineering
Infratech & “Arkimade
Illyrian Consulting Engineers & “Energy Plus Albania
Derbi-E & “Tower & “Studio Service KS-A
Imes –D & “Instituti i Konsulences në Ndërtim
HE-SK & “6D-Plan & G&L Construction
Taulant & “Ave Consulting
Transport highway consulting & “ERALD – G
Arabel Studio & “HMK - Consulting
Civil Cons & "Nord Comat & "MCE
NET GROUp
S.D.C. & “Studio Archimed
Instituti Dekliada-Alb & “C.C.E Group
Infra-Plan
Geosat Group
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NET-GROUP
 • The winning bid ALL without vat 2,494,419
  Bidder Announcement date 29-10-2019
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 20 muaj
  Appeals Ka paraqitur ankesë; “INFRA PLAN” shpk, ka marrë përgjigje më datë 15.10.2019.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori Ekonomik “A & E Engineering sh.p.k K72113010E, pasi , vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë. “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade” sh.p.k., L01906030A pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., L41407002L, , vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Imes –D” sh.p.k K82430006C & “Instituti i Konsulences ne Ndertim” sh.p.k K71828007JK pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M pasi Operatori ne bashkim “C.C.E GROUP”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjis, Vërtetimi i dorëzuar i përket shoqërisë ”MF invest”

  7. Bashkimi i Operatorëve “HE-SK” sh.p.k., L19008502B & “6D-Plan” sh.p.k., L62717405H, & G&L Construction” sh.p.k., NUSI L61901013N pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k., K61617040L & “Ave Consulting” sh.p.k., K81321002M pasi Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit 4.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k., K51428048I & “Erald-G” sh.p.k K36306784K pasi Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten e rajonit qendror.

  10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q pasi nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjise.

  11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" L81315015O & "Nord Comat" L08501501Q & "MCE”sh.p.k., L72203065K, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekspertet janë të angazhuar në rajonin e veriut.

  12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “S.D.C”. sh.p.k., J61825016O & “Studio Archimed” sh.p.k L12212027O, pasi stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontrata te tjera.

  13. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan: K62225011E, nuk plotëson kriterin për përvojë të ngjashme të përcaktuar në pikën 2.3 “kapaciteti teknik” shkronja a), konkretisht nuk ka dorëzuar vërtetimin nga enti publik, për realizim kontrata për punë të ngjashme. Faturat e dorëzuara nuk vërtetojnë realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet në ligjin e prokurimit./Operatori ekonomik “INFRA PLAN” sh.p.k K62225011F, nuk ploteson kriterin e sherbimeve te ngjashme gjate tre viteve te fundit.

  14. Operatori Ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., K21624005I, nuk ka paraqitur oferte.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Technical Specifications
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data