Open Procurement Albania

Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) Divjakë

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) Divjakë.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 8,333,333.3 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-64070-07-03-2020
CPV Code
45232411-6 - Punë ndërtimi për tubacione të ujërave të pista, 45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 41,733,375
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 06-07-2020
Opening Date for Submission of Bids 06-07-2020
Closing Date for Submission of Bids 06-08-2020
Sector
No. of Bidders
Bidders 1. Fled sh.p.k & Besta sh.p.k
2. England sh.p.k
3. Bean sh.p.k
4. Sterkaj sh.p.k
5. Ante Group sh.p.k
6. Adriatik sh.p.k
7. Pe-Vla-Ku sh.p.k
8. Kacdedja sh.p.k
9. Colombo sh.p.k
10. Leon Konstruksion sh.p.k
11. Ina sh.p.k & A.L - Asfalt sh.p.k
12. Eral Construction Company sh.p.k & Denis - 05 sh.p.k
13. K-AAV sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BESTA
 • FLED
 • The winning bid ALL without vat 24,311,240
  Bidder Announcement date 03-09-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 8 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. B Ina sh.p.k, m e & A.L - Asfalt sh.p.k ;
  2. Kacdedja sh.p.k, ;
  3. Colombo sh.p.k, ;
  4. Leon Konstruksion sh.p.k, ;
  5. B Eral Construction Company sh.p.k, & Denis - 05 ;
  6. K-AAV sh.p.k,

  Nuk plotësojnë kriterin për kapacitetin teknik pika 2.3.1. të Kritereve të veçanta në DT "Përvojë të suksesshme në realizimin punë të ngjashme.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for BESTA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2014
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FLED viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Grafik Punimesh

  Rrethimi i impiantit

  Preventiv

  Projekti i infrastrukturës

  Projekt zbatimi

  Relacioni Teknik

  Studim Gjeologo -Inxhinierik

  Planimetria e Dhomes Teknike

  Raport Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data