Open Procurement Albania

Ndertimi i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese ne Berat

District Berat
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndertimi i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese ne Berat.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 79,392,591.66 lekë pa tvsh.
Reference No. REF-74707-10-09-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 396,954,626
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 12-10-2020
Opening Date for Submission of Bids 12-10-2020
Closing Date for Submission of Bids 12-10-2020
Sector
No. of Bidders 19
Bidders 1. Agi Kons
2. NDERTIM MONTIMI PATOS & ALES Construction
3. SALILLARI
4. BE - IS & ERGI
5. ARKONSTUDIO
6. 2 T
7. S I R E T A 2F & ALKO-IMPEX General Construcion
8. BONUS
9. EURONDERTIMI 2000 & SHEHU-2AB Konstruksion & EDIL - AL – IT
10. NDREGJONI LIQENI VII
11. Ante Group” sh.p.k., & INERTI & NOVA Construction 2012
12. ELDA-VL
13. LTE Construksion” sh.p.k., & BOSHNJAKU. B
14. BEAN & KUPA
15. BESTA & LLAZO
16. VEGA
17. DAJTI PARK 2007 & ERZENI/SH
18. ULZA & ALMO KONSTRUKSION
19. VELLEZERIT HYSA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AGI KONS
 • The winning bid ALL without vat 270,205,893
  Bidder Announcement date 18-12-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre njoftim 02.12 .2020.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. ARKONSTUDIO per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  2. 2 T per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  3. S I R E T A 2F & ALKO-IMPEX General Construcion per arsye se per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  4. BONUS Sh.p.k per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe professional,

  5. EURONDERTIMI 2000 & SHEHU-2AB Konstruksion & EDIL - AL – IT NUIS J61911003I, ka njoftuar ne forme zyrtare se eshte terhequr nga oferta,
  6. BOE NDREGJONI NUIS K31329048I LIQENI VII NUIS K01730502W, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  7. BOE “Ante Group” sh.p.k., NUIS J62904100D & INERTI NUIS J66926804L & NOVA Construction 2012 NUIS L22404012D, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  8. ELDA-VL nuk ka paraqitur dokumentacion per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional

  9. “LTE Construksion” sh.p.k., & BOSHNJAKU. B per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  10. BEAN & KUPA per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  11. BESTA & LLAZO , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  12. VEGA , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  13. DAJTI PARK 2007 & ERZENI/SH , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  14. ULZA & ALMO KONSTRUKSION , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH.

  15. VELLEZERIT HYSA , per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for AGI KONS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AGI KONS viti 2014
  Monitor treasury transaction for AGI KONS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AGI KONS viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Raporti i Pergjithshem Teknik

  Grafik Punimesh

  Projekt Teknik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data