Open Procurement Albania

Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” .

Seller authority Local Unit Vau i Dejës
Auction Object Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” .

Loti I:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gjadër Mnele në ngastrën nr.139 , për siperfaqen prej 1.03 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat perdorimi 5 vjeçar. Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 17 767 lekë/ha në vit në bimësi Pyjore , e përllogaritur kjo sipas VKM nr. 1064, datë 22.10.2010, shtojca 2.pika 2/4 “Për disa ndryshime në vendimin numër 391, datë 21.6.2006 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”.
Reference No.
Initial value ALL 23,600
Procurement Method Procedure e kufizuar
Auction Status Lidhur kontrata
Auction announcement date in bulletin 19-08-2019
Last date of Submitted Documents 09-09-2019
Auction held date 09-09-2019
No. of Bidders 1
Bidders Zef Huba
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • L76702133O
 • Awarded value ALL 18,128
  Bidder Announcement date 23-09-2019
  Contract date 01-10-2019
  Cancellation reason
  Auction place Bashkia Vau I Dejes
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.33 - Dt.19-08-2019
  Bidder Announcement Nr.38 - Dt.23-09-2019
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data