Open Procurement Albania

Purchase of fitting pipes and other accessories for UKT Ltd

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Purchase of fitting pipes and other accessories for UKT Ltd
Reference No. REF-40219-06-01-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 117 629 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 02-06-2016
Last date of Submitted Documents 29-06-2016
Tender Held Date 29-06-2016
No. of Bidders 6
Bidders ATLAS.GRUP.PISHINA SHPK
VIBTIS SHPK & AlbStar SHPK
FUSHA SHPK & KROI-OS SHPK
SI.SI.-AL SHPK
Edvin Popa
FAT-Group SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FUSHA - KROI - OS
 • The winning bid ALL without vat 114 069 210,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “ATLAS.GRUP.PISHINA” Shpk
  Skualifikuar si pasojë e tërheqjes së ofertës së tij ekonomike nga kjo procedurë prokurimi.

  2. Operatori ekonomik JV“VIBTIS” Shpk & “AlbStar” Shpk
  Ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të Pranimit/Kualifikimit si më poshtë:
  a. Nuk plotëson kritetin e vendosur në pikën 2.3.7 i cili sanksionon ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë ditën dhe orën e zhvillimit te proçedurës mostra për te gjitha mallrat”, pasi vetë përfaqësuesi me autorizim Z.Gazmir Hoxha, i shoqërisë “VIBTIS” sh.p.k, ka deklaruar që nuk ka paraqitur shirit sinjalizues.
  b. Shoqëria Albstar nuk ka paraqitur Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për Bashkinë Tiranë, kriter i vendosur në pikën 2.1.2 të DST i cili sanksionon ”Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2015, si për NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.

  3. Operatori ekonomik “SI.SI.-AL” Shpk
  Ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të Pranimit/Kualifikimit si më poshtë:
  - Nuk ka paraqitur asnjë dokument për të provuar se plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit/kualifikimit të përcaktuara në shtojcën 8-të, të dokumentave të tenderit me objekt: “Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT sh.a.”

  4. Operatori ekonomik Edvin Popa p.f.
  Ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të Pranimit/Kualifikimit si më poshtë:
  Nuk ka paraqitur asnjë dokument për të provuar se plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit/kualifikimit të përcaktuara në shtojcën 8-të, të dokumentave të tenderit me objekt: “Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT sh.a.”

  5. Operatori ekonomik “FAT-Group”Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FUSHA viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i Njoftimit te Kontrates
  Bidder Announcement Nr.29 - Dt.25-07-2016
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data