Open Procurement Albania

Ndertim stacion pompimi dhe rrjeti Ujesjellesit Kullaj

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
Procuring Authority / Buyer Local Unit Vau i Dejës
Tender object Ndertim stacion pompimi dhe rrjeti Ujesjellesit Kullaj
Reference No. REF-16667-04-04-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 49 996 429,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 05-04-2019
Last date of Submitted Documents 07-05-2019
Tender Held Date 07-05-2019
No. of Bidders 5
Bidders Alb Konstruksion & Karl Gega Konstruksion
SMO Vataks & SMO UNION
DESARET COMPANY
MF Invest Group shpk “ & „MANE/S
PE-VLA-KU
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB - KONSTRUKSION
 • The winning bid ALL without vat 39 176 125,00
  Bidder Announcement date 04-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 47011350
  Contract date 09-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar:

  1. Shoqeria DESARET COMPANY :
  U verejten shume gabime ne veprimet e shumezimeve ne zerat e preventivit si dhe ne shumat perkatese te punimeve .
  Ne zerin e punimeve 2/17 per An-1(Puseta ajrimi 11*1*1.5m) dhe 2/18 per An-2 (Puseta shkarkimi 1*1*1.5) , per te cilat nga DST-it eshte kerkuar edhe analizimi çmimeve , tjeter vlere rezulton ne analizat e çmimeve (90 610 lek dhe 82 376 lek) dhe tjeter çmim eshte vendosur ne preventiv ( 39 350 lek dhe 31 598 lek) per llogaritjen e vleres se ofertes .
  Si rrjedhim i ketyre gabimeve ne veprime aritmetike e tjetersim te çmimeve te punimeve nga operatori eknomik konkurent ne kete procedure prokurimi publik çmimi i ofertes ekonomike te paraqitur nuk mund te merret ne kosiderate pasi eshte jo i sakte .

  2. Bashkimit te shoqerive JV.MF Invest Group shpk “ & „MANE/S shpk“ & „AL-ASFALT shpk“:
  Çmimi punimeve pa pajisje ne shifren e prezantuar prej 41 471 308.33 Lek pa TVSH eshte llogaritur gabim nga bashkimi i operatoreve ekonomik „JV MFInvest Group “ - shpk & „MANES –S“ shpk & „AL-ASFALT“ shpk.
  Shuma e punimeve 1-5 ne preventivin e konkurentit eshte = 37317975 lek pa tvsh pa vleren e pajisjeve ( 5604840+19409785+6617550+1891000+3794800=37 317 975 lek pa tvsh dhe 44 781 570 lek me tvsh , ketyre dy shumave sido qe tja shtojme vleren e pajisjeve me tvsh e pa tvsh = 6 544 000 lek nuk del shuma e prezantuar prej 49 765 570 lek me tvsh e ofertuar) Pra ofertat e paraqitura nga konkurenti jane gabim.

  3. Shoqeria “PE-VLA-KU” :
  Operatori ekonomik konkurent „PEVLAKU “ – shpk ne kete procedure tenderimi nuk ka paraqitur analizat teknike te çmimeve te punimeve per zerat e preventivit nr.2/17 per An-1(Puseta ajrimi 11*1*1.5m) dhe zerin nr.2/18 per An-2 (Puseta shkarkimi 1*1*1.5) te kerkuara ne DST-it .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.28 - Dt.15-07-2019

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data