Open Procurement Albania

Blerje instalim elektropompa

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Tender object Blerje instalim elektropompa
Reference No. REF-22355-05-16-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 257 933,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-05-2019
Last date of Submitted Documents 30-05-2019
Tender Held Date 30-05-2019
No. of Bidders 6
Bidders VASAA
NOVAMAT
A. 91
ILVA ELEKTRIK
SENKA
EIDON GRUP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VASAA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 322 100,00
  Bidder Announcement date 17-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2786520
  Contract date 23-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Me date 18.06.2019 eshte paraqitur ankese nga operatori ekonomik pjesmarres ne procedure NOVAMAT, duke kundershtuar kualifikimin e operatorit tjeter VASAA.
  Me date 25.06.2019 UKSH i kthen pergjigje Ankimuesit, duke mos marre ne konsiderate ankesen e bere. Kthimi I pergjigjes eshte bere ne menyre elektronike ne adresen e e-mail te shoqerise dhe fizikisht me poste.
  Ne baze te nenein 63 te LPP-se ankimuesi ka patur 10 dite kohe per tu ankuar ne Komisionin e Prokurimit Publik, kete te drejte ankimuesi nuk e ka ushtruar.

  Nuk jane kualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:
  1. Shoqeria “SENKA ”:
  Ky operator te kriteret te vecanta nuk permbush:
  Kriterin 2.3 ‘Per kapacitetin teknik” pika 2.3.4-“Ofertuesi duhet te paraqese autorizim prodhuesi per mallrat objekt i kontrates,te perkthyer dhe noterizuar”,pasi operatori nuk e ka paraqitur fare autorizimin e prodhuesit.

  2. Shoqeria “EIDON GRUP:
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe nuk permbushe asnje kriter.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.30 - Dt.29-07-2019

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data