Open Procurement Albania

Blerje elektropompa zhytese e panele

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Tender object Blerje elektropompa zhytese e panele
Reference No. REF-23475-05-23-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 13 894 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-05-2019
Last date of Submitted Documents 20-06-2019
Tender Held Date 20-06-2019
No. of Bidders 9
Bidders NOVAMAT SHPK
AMU SHPK
A-91 SHPK
ZEQIRI SHPK
VASAA SHPK
MIKAEL-GRUP SHPK
ILVA ELEKTRIK SHPK
HIDRO-SISTEM SHPK
Edico Group SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NOVAMAT
 • The winning bid ALL without vat 10 204 410,00
  Bidder Announcement date 04-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 12245292
  Contract date 18-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. Edico Group shpk:
  Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
  Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.30 - Dt.29-07-2019

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data