Open Procurement Albania

Blerje shirita plastike me numerator per thase

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje shirita plastike me numerator per thase
Reference No. REF-11303-02-28-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 710 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-03-2019
Last date of Submitted Documents 26-03-2019
Tender Held Date 26-03-2019
No. of Bidders 5
Bidders Trinity Trade Company
Power Industries
Europrinty Group
Muca
Exspo System
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • POWER INDUSTRIES
 • The winning bid ALL without vat 5 660 800,00
  Bidder Announcement date 02-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6792960
  Contract date 30-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur ankesa.
  Me datë 15.04.2019, është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., nr.636/8 prot.
  Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 636/3 prot.datë 19.04.2019.
  Operatori “Trinity Trade” sh.p.k, NIPT K81630026U është ankuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur e cila me Vendimin Nr. 403/2019 Prot, datë 26.06.2019 ka vendosur të mos pranojë ankesën e paraqitur nga Operatori Ekonomik duke lejuar në këtë mënyrë AK Posta Shqiptare sh.a të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
  Janë skualifikuar operatorwt ekonomik të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Trinity Trade Company” Shpk:
  Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.

  2. Operatori ekonomik “Europrinty Group” sh.p.k.:
  Operatori Ekonomik nuk paraqiti mostrat bazuar kjo në Kriterin 2.3.3 të DST-së.

  3. Operatori ekonomik “ Muca” sh.p.k. :
  Nuk ka paraqitur nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe dokumentacion tekniko ligjor.

  4. Operatori ekonomik “Exspo System” sh.p.k.:
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe dokumentacion tekniko ligjor.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  njoftimi i kontrates.docx
  DST-te thase dhe shirita plastik.doc
  Njoftim Fituesi Shirita plastike.doc
  DST-te thase dhe shirita plastik.doc
  njoftim modifikimi Date app.docx
  njoftim modifikimi app.docx
  njoftimi_i_kontrates_se_nenshkruar_app shirita plastike.docx
  DST-te thase dhe shirita plastik.doc
  njoftim modifikimi Date app.docx
  njoftim modifikimi app.docx
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data