Open Procurement Albania

Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme
Reference No. REF-43298-11-13-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 005 320,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-11-2019
Last date of Submitted Documents 25-11-2019
Tender Held Date 25-11-2019
No. of Bidders 5
Bidders Sulollari-Klima
Neal-86
Klimateknika
Altec
GSM Klimare
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Neal - 86 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 963 900,00
  Bidder Announcement date 19-12-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3556680
  Contract date 31-12-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i realizimit të këtij shërbimi është 365 ditë kalendarike nga data e lidhje së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Operatori Ekonomik “Sulollari-Klima” sh.p.k :
  Nuk përmbushet pika 2 Kriteret e vecanta të Kualifikimit pika 1/a “ofertuesi duhet të dorzojë formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1. Ndërkohë që oferta e paraqitur në sistem nga OPE “Sulollari-Klima” sh.p.k nuk është sipas formatit të DST-së.
  - Nuk përmbushet pika 2.3.3 e kritereve te veçanta për kualifikim për arsye se ka paraqitur dokumentacion vetëm për 3 teknik dhe jo për 5 teknik sikurse specifikohet në dokumentat standarte të tenderit, pasi dy prej tyre nuk kanë çertifikata kualifikimi për fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimit.
  - Nuk përmbushet shtojca 4/1 “Deklarat mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës. Ndërkohë që për punonjësin Fatmir Ymerllari profesion eletriçist, në kontratën e punës parashikohet një pagë bazë prej 30 000 lekë, për 40 orë pune në javë (punë me kohë të plotë), ndërsa sipas formularëve të sigurimeve shoqërore, vërehet se punëdhënësi ka deklaruar për periudhën korrik-gusht: Paga bruto gjithsej në lekë- në vleren prej 7,442 lekë, nuk ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e kontributeve shoqërore sipas legjislacinit ne fuqi, për rrjedhojë deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme sipas Shtojcës 4/1; do të konsiderohet e papërmbushur.

  2. Operatori ekonomik “Klimateknina TB2” sh.p.k:
  Nuk përmbushet pika 2.3.3 “Operatori Ekonomik duhet të ketë mesatarisht 7(shtatë) punojës të siguruar për periudhën Korrik 2019-Shtator 2019 nga të cilët:
  a) 1Inxhinier Mekanik,
  b) 5 teknik
  sipas kritereve të veçanta për kualifikim për arsye se ka paraqitur dokumentacion vetëm për 3 teknik dhe jo për 5 teknik sikurse specifikohet në dokumentat standarte të tenderit, pasi dy prej tyre nuk mbështeten me çertifikata kualifikimi për fushën e veprimtarisë objekt prokurimi.
  - Nuk përmbushet pika 2.1.a e kritereve të veçanta në shtojcën 1, pasi oferta ekonomike e paraqitur nga operaratori nuk është sipas shtojcës “ofertuesi duhet të dorzojë formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1. Ndërkohë që oferta e paraqitur në sistem nga OPE “Klimateknina TB2” sh.p.k nuk është sipas formatit të DST-së.

  3. Operatori ekonomik “Altec” sh.p.k:
  - Nuk përmbushet pika 2.3.3 “Operatori Ekonomik duhet të ketë mesatarisht 7(shtatë) punojës të siguruar për periudhën Korrik 2019-Shtator 2019 nga të cilët:
  a) 1Inxhinier Mekanik,
  b) 5 teknik
  sipas kritereve të veçanta për kualifikim për arsye se ka paraqitur dokumentacion vetëm për 4 teknik dhe jo për 5 teknik sikurse specifikohet në dokumentat standarte të tenderit, pasi 1 prej tyre nuk mbështeten me çertifikatë kualifikimi për fushën e veprimtarisë objekt prokurimi.
  4. OperatorI ekonomik “GSM KLIMAIRE” sh.p.k :
  Nuk përmbushet pika 2.3.3 “Operatori Ekonomik duhet të ketë mesatarisht 7(shtatë) punojës të siguruar për periudhën Korrik 2019-Shtator 2019 nga të cilët:
  a) 1Inxhinier Mekanik,
  b) 5 teknik
  sipas kritereve të veçanta për kualifikim për arsye se ka paraqitur dokumentacion vetëm për 3 teknik dhe jo për 5 teknik sikurse specifikohet në dokumentat standarte të tenderit, pasi dy prej tyre nuk mbështeten me çertifikata kualifikimi për fushën e veprimtarisë objekt prokurimi.
  - Nuk përmbushet pika 2.1.a e kritereve të veçanta në shtojcën 1, pasi oferta ekonomike e paraqitur nga operaratori nuk është sipas shtojcës “ofertuesi duhet të dorzojë formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1. Ndërkohë që oferta e paraqitur në sistem nga OPE “GSM KLIMAIRE” sh.p.k nuk është sipas formatit të DST-së.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data