Open Procurement Albania

“Ndërhyrje për rastet emergjente (Punimet primare dhe sekondare ne nenstacionin 220 kV te Rrashbullit per instalimin dhe vendosjen ne pune te çelesit dhe ndaresit tre fazor 220 kV ne traktin e zbaralidhesit si dhe furnizimi i paisjeve qe u demtuan nga termeti i dates 26.11.2019)”.

Procuring Authority / Buyer Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
Procuring Authority / Buyer
Tender object “Ndërhyrje për rastet emergjente (Punimet primare dhe sekondare ne nenstacionin 220 kV te Rrashbullit per instalimin dhe vendosjen ne pune te çelesit dhe ndaresit tre fazor 220 kV ne traktin e zbaralidhesit si dhe furnizimi i paisjeve qe u demtuan nga termeti i dates 26.11.2019)”.
Reference No. REF-47033-12-31-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 500 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 06-01-2020
Last date of Submitted Documents 05-02-2020
Tender Held Date 05-02-2020
No. of Bidders 3
Bidders ENCOAL
H&E Energy sh.p.k. & Everest
ACI Engineering
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ENCOAL
 • The winning bid ALL without vat 36 950 000,00
  Bidder Announcement date 28-02-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 (katër) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. BOE “H&E Energy” sh.p.k. & “Everest” sh.p.k., me NIPT-et përkatëse L71716029A & NIPT J78311921L, për arsye se:
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.1 të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, përsa i përket pjesës së marrë përsipër nga OE “Everest” sh.p.k., si anëtar i BOE, pasi në kontratën e ngjashme që ka paraqitur, nuk është në përputhje me pjesën e marrë përsipër për realizimin e kontratës objekt procedure prokurimi.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.4 të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në listën e inxhinierëve të paraqitur si punonjës të OE “Everest” sh.p.k., anëtar i BOE, inxhinierët mekanik dhe elektrik, nuk figurojnë në listpagesat për 12 muajt e fundit.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.5 të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi asnjë nga anëtarët e BOE, nuk kanë paraqitur dokumentacion për 1 (një) Inxhinier Elektrik i cili të jetë i trajnuar për mbrojtjen rele dhe Integrimin në sistemin SCADA të pajisjeve primare/secondare në N/Stacione elekrike si dhe të jetë njëri nga drejtuesit teknik të licencës së zbatimit të shoqërisë.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.8 të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ka paraqitur vetëm një punonjës me kartelë sigurimi teknik të kategorisë V, të vlefshme. Kartelat e sigurimit teknik të paraqitura janë të pavlefshme, pasi afati i tyre ka mbaruar përpara datës së zhvillimit të tenderit.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.13 të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në tabelën e paraqitur nga BOE ofertues, ka zëra që nuk janë të ofruara nga ofertuesi sipas të dhënave teknike të kërkuara.

  2. OE “ACI Engineering” sh.p.k., me NIPT L51609014F, për arsye se:
  • Nuk ka përmbushur kriterin 1/a të kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në formularin e ofertës, Shtojca 1, ofertuesi ka deklaruar çmimin total te ofertes, vlerat 56,352,061.38 leke pa Tvsh dhe 67,622,473.66 lekë me Tvsh kurse ne tabelen e formularit te ofertes ka pershkruar vlerat 39,263,880 leke pa Tvsh dhe 47,116,656 lekë me Tvsh.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.4 të kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për per te vertetuar se ka te punesuar te pakten 1 (nje) inxhinier mekanik dhe 1 (nje) inxhinier elektronik. Ka paraqitur dokumentacion dhe ka vertetuar se disponon 2 (dy) Inxhinier Elektrik.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.5 të kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe nuk ka vertetuar se ka te punesuar te pakten 1(nje) Inxhinier Elektrik i cili te jete i trajnuar per mbrojtjen rele dhe Integrimin ne sistemin SCADA te pajisjeve primare/secondare ne N/Stacione elekrike.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.7 të kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi ka paraqitur kartela të sigurimit teknik vetëm për 4 (katër) punonjës, ndërkohë që janë kërkuar që OE ofertues të ketë të paktën 10 (dhjetë) punonjës të pajisur me kartela sigurimi teknik për kategoritë IV-V.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 2.3.8 të kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në lidhje me disponimin e 1 (një) manovratori të pajisur me kartelë personale të sigurimit teknik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data