Open Procurement Albania

Ndërtim rruga Mustafa Lita

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Ndërtim rruga Mustafa Lita
Reference No. REF-88876-10-08-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 42 094 714,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-10-2018
Last date of Submitted Documents 08-11-2018
Tender Held Date 08-11-2018
No. of Bidders 9
Bidders Lala SHPK
BE- IS SHPK
Alesio 2014 SHPK
Euroalb SHPK & VARAKU SHPK
BAMI SHPK
Kacdedja SHPK
Kthella SHPK
Liqeni VII SHPK
Sireta 2F SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • S I R E T A 2F
 • The winning bid ALL without vat 40,000,000
  Bidder Announcement date 16-01-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 48000000
  Contract date 30-01-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 104 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje sipas vendimit te KPP nr. 06/2019, datë 08.01.2019.

  Janë te skualifikuar :
  1.” Lala” shpk :
  • Mjeti sipas fatures doganore 74852, date 6.9.2015, nuk eshte fadrome ashtu siç eshte paraqitur nga operatori ekonomik ofertues.
  • Eshte paraqitur pasja e eskavatorit me goma me faturen tatimore nr. 198, date 5.9.2015, por nuk eshte paraqitur dokumentacion si taksa vjetore, police sigurimi, certifikate e kontrollit teknik. Me “Kastrati sh”. Sha eshte lidhur kontrata e qirase per mjete qe transportojne mallrat e rrezikshme, mjete te cilat nuk jane autobote uji, gjithsesi per to nuk eshte paraqitur dokument qe keto mjete mund te transportojne mallrat e tilla (te rrezikshme).
  • Eshte paraqitur kontrata me nr. Rep 1372, date 15.4.2010 per autobeniere, por objekti I kontrates eshte “Shitje e nje autoveture….betoniere” dhe per kete mjet nuk jane paraqitur dokumentet per nje mjet qe shenohet ne rregjistrat publike.
  • Sipas kontrates nr. 2086 Rep, date 10.11.2018, eshte lidhur kontrate qiraje per 33 makineri, por per asnje nga mjetet nuk eshte paraqitur dokumentacion qe vertetojne se jane te afte me certificate transporti mallrash, te transportojne mallra. Mjeti me targe ABR244, eshte rimorkio dhe jo kamion siç ka pretenduar ta prezantoje operatori ekonomik ofertues. Operatori ekonomik thjesht ka perseritur hedhjen ne sistem te dokumentave per te njejtat makineri, duke u munduar ti hedhe te grupuara, te cialt kane mangesi, por edhe ne menyre te vecante nje e nga nje.
  • Operatori ekonomik ofertues edhe per punonjesit qe kerkohen me IQT, hedh secilin me vete dhe pastaj ne menyre te grupuar secilin, gjithsesi, nuk ka paraqitur dokumentacion per: dy punonjes teknik ndertimi; nga tete manovratore dhe punonjes shofere te mjeteve te renda ka paraqitur vetem per pese te tille; nga dy teknike ndertimi, ka paraqitur dokumentacion per nje te tille; nga dy elektriciste, eshte sjelle dokumentacion vetem per nje te tille;
  • Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e energjise elektrike.

  2.“BE- IS” shpk :
  • Operatori ekonomik ka paraqitur mjetin autovinç me targa AA782FA, te cilit I ka mbaruar “taksa vjetore e rregjistrimit te mjeteve dhe polica e sigurimit”;
  • automjeti me targe AA688BP, eshte autokulle dhe jo autovinç, gjithsesi sipas certificates per transport mallrash, mjeti eshte ne perdorim te personit fizik Gjystina Çunaj dhe jo ne emer te qiradhenesit”.
  • Me kontraten e qerase date 18.7.2018 me nr.6567Rep, nder te tjera eshte marre me qera edhe mjeti Eskavator me goma Liebharr, por nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion siç kerkohet per mjetet me goma qe shenohen ne rregjistrat publik. Po kesaj kontrate I jane bashkangjitur me vule lidhese noteriale edhe fotot e mjeteve qe nuk jane objekt kontrate, si: AAMT57, KU3715A, AA925NI, KO7995B.
  • Me kontraten e qerase date 8.9.2018, nr. 8167Rep, eshte marre me qera automjeti me targe AA176NH, I cili eshte automjet I certifikuar per transportin e mallrave te rrezikshem dhe te lengjeve nen presion, keshtu qe nuk mund te jete autobot UJI.

  3.“Alesio 2014” shpk :
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontrata ne ngjashme sipas percaktimeve te LPP-se neni 61/3 “Nenkontraktimi.

  4.“Euroalb shpk & VARAKU” shpk :
  Anetari I bashkimit te operatoreve ekonomike, EutoAlb sh.p.k sipas preventivit te ndarjes se punimeve ka marre persiper te realizoje te gjithe zerat e punimeve te preventivit perveç shtreses se binderit dhe asfaltobetonit.
  Dokumentacionit te saj per makinerite i mungojne:
  • Me date 22.04.2017, eshte lidhur kontrata noteriale e qirase per mjete ndermjet “EuroAlb sh.p.k dhe D&A sh.p.k. nga verifikimi I dokumentacionit rezulton se shoqerise qiradhenese I ka mbaruar afati I lejes se transportit te mallrave te leshuar nga Keshilli I Qarkut, po ashtu automjetit betoniere me targe AA928IR, I ka mbaruar polica e sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik.
  • Me date 11.5.2018 eshte lidhur kontrata e qirase per mjete me shoqerine Makareshi sh.p.k. Rezulton qe shoqerise ne fjale I ka mbaruar afati ilejes se transportit te mallrave te leshuar nga Keshilli I Qarkut.
  • Mjetit me targe AA542SI, I ka mbaruar polica e sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;
  • Mjetit me targe KR7366A I ka mbaruar polica e sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;
  • Mjetit me targe AA132AG I ka mbaruar taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;
  • Mjetit me targa AA458GA I ka mbaruar, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave.
  • Keshtu operatori ekonomik nuk ploteson kapacitetet teknike sipas ndarjes se punime qe ka marre persiper.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.06 - Dt.11-02-2019
  Appeals and Decisions of the PPA
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data