Open Procurement Albania

Sistemim Asfaltim I Rruges Ne Fshatin Shegas

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lushnje
Tender object Sistemim Asfaltim I Rruges Ne Fshatin Shegas.
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Reference No. REF-06662-02-06-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 741 170,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-02-2019
Last date of Submitted Documents 11-03-2019
Tender Held Date 11-03-2019
No. of Bidders 16
Bidders K.M.K SHPK Ballsh & SINDER AB SHPK
A-L-Asfalt SHPK
GLAVENICA SHPK
Company RIVIERA SHPK
SPEKTRI SHPK
Euro Ndertimi 2000 SHPK
S.M.O UNION SHPK
Beqiri SHPK
SIRETA 2F SHPK
ARDMIR & SARK SHPK
Shkelqimi 07 SHPK
Eni SHPK
2 Z Konstruksion SHPK
K-AAV SHPK
Leon Konstruksion SHPK
Llazo SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ENI/L
 • The winning bid ALL without vat 15 897 042,00
  Bidder Announcement date 17-04-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 19076450.4
  Contract date 26-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 26 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kthyer pergjigje me shkresen Nr prot 2697/2 Date 03.04.2019.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. K-AAV SHPK:
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per kamionin me targe AA920LT , per te cilin nuk eshte paraqitur dokument që verteton sigurimin e mjetit (siguracion I vlefshen), certifikaten e kontrollit teknik. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion disponimi ligjor per dy kamiona veteshkarkues mbi 10 ton nga tre qe kerkohen ne DT. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per Autobotin e ujit me targe BR9453A , per te cilin nuk eshte paraqitur dokument që verteton sigurimin e mjetit (siguracion I vlefshen), certifikaten e kontrollit teknik te vlefshme. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Nuk plotesojn kriterin e puneve te ngjashme pasi nuk ka paraqitur ,punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë prej 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme ,ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet .
  • Shoqeria nuk ka paraqitur dokumentacion punesimi per nje inxhinier ndertimi. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 2.3.4.

  2. SPEKTRI shpk:
  • Shoqeria nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per eskavatorin me goma, per te cilin nuk eshte paraqitur dokument që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Shoqeria nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per fadromen, per te cilen nuk eshte paraqitur dokument që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.

  2. BEQIRI SHPK:
  • Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per disponim apo kontrate furnizimi fabrike betoni dhe asfaltobetoni sebashku me dokumentatcionin tekniko-ligjor bashkangjitur. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.

  3. K.M.K SHPK & ALBKONSTRUKSION SHPK&SINDER AB:
  • Bashkimi shoqerive K.M.K Shpk&Albkonstruksion Shpk&Sinder Ab Shpk nuk plotesojne kriterin e puneve te ngjashme pasi asnje nga shoqerite vecma ose dhe sebashku nuk kane paraqitur ,punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë prej 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme ,ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet .

  4. EURONDERTIMI SHPK:
  • Shoqeria EURONDERTIMI SHPK. nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per eskavatorin me goma , dokument që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Shoqeria EURONDERTIMI SHPK ka paraqitur dokumentacion ligjor per kamionin me targe AA488SB , per te cilin eshte paraqitur dokument që verteton sigurimin e mjetit (siguracion I vlefshen), certifikaten e kontrollit teknik ku rezulton se nuk eshte kamion veteshkarkues mbi 10 ton por kamion rimorkiator . Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Shoqeria EURONDERTIMI SHPK. nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per disponimin e nje mjeti Grejder . Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Shoqeria EURONDERTIMI SHPK. nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per disponimin e nje mjeti Autobot uji . Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  • Shoqeria nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor per disponimin e instumentit topogjeodezik dhe deflektometrin , per te cilin nuk eshte paraqitur dokument. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.18 - Dt.06-05-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data