Open Procurement Albania

• Loti i Katert Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertimi i rruges Enver Preza dhe degezimeve te saj

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object • Loti i Katert Mbikqyrja e punimeve per objektin: Ndertimi i rruges Enver Preza dhe degezimeve te saj.
Burimi i financimit: Të ardhurat e Bashkisë së Tiranës vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159 datë 21.12.2018, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Reference No. REF-06770-02-06-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 831 102,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-02-2019
Last date of Submitted Documents 18-02-2019
Tender Held Date 18-02-2019
No. of Bidders 10
Bidders A.Sh.Enginering SHPK
NOVATECH STUDIO SHPK
M.A.K STUDIO SHPK
G.B Civil Engineering SHPK
B-VAAL Engineering SHPK
A & E Engineering SHPK
Tower SHPK
NRB Engineering Studio shpk & Tirana New Supervisor SHPK
Instituti i Konsulencës në Ndërtim SHPK
Nord Comat SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Tirana New Supervizor Shpk-NRB Engeenering Studio Shpk
 • The winning bid ALL without vat 728 280,00
  Bidder Announcement date 21-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 873936
  Contract date 29-03-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur Formulari i Ankesës nga Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk ne datë 28.02.2019 i cili nuk eshte pranuar ankesa, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 9879/2 Prot. , datë 05.03.2019, (administruar ne dosjen e prokurimit).

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm, përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. " A.Sh.Enginering " shpk :
  • Operatori ekonomik "A.Sh.Enginering " shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.

  2. "Novatech Studio " shpk:
  • Operatori ekonomik " Novatech Studio " shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.
  • Operatori ekonomik “Novatech Studio” shpk nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme të përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4” pasi Shtojca 4 nuk është paraqitur sipas formatit të prcaktuar në DST.

  3. " M.A.K Studio " shpk:
  • Operatori ekonomik "M.A.K Studio" shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.

  4. " G.B CIVIL ENGINEERING " shpk:
  • Operatori ekonomik " G.B Civil Engineering " shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.
  • Operatori ekonomik “G.B Civil Engineering” shpk nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3 pasi nuk ka paraqitur Librezat e punës për stafin e inxhinierëve të deklaruar.
  • Gjithashtu Operatori ekonomik nuk ka paraqitur CV të kompanisë për punët e realizuara, çka bien në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 5.

  5. “B-VAAL Engineering ” shpk :
  • Operatori ekonomik " B-VAAL Engineering " shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.

  6. “A & E Engineering ” shpk :
  • Operatori ekonomik " A&E Engineering " shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor. • Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nese ndodhet ne rrethana te jashtezakonshme per proceduren e prokurimit me objekt: Loti i Katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “ Ndërtimi i rrugës “Enver Preza” dhe degëzimeve të saj”.
  • Operatori ekonomik “A& E Engineering” shpk nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme të përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4” pasi Shtojca 4 nuk eshte paraqitur sipas formatit të prcaktuar në DST.

  7.Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Tower” shpk:
  • Operatori ekonomik "Tower" shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor- Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.14 - Dt.08-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data