Open Procurement Albania

Rruga (Macukulli vazhdim GjallicaSpahit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Rruga (Macukulli vazhdim GjallicaSpahit).

Fondi limit: 31.977.343 (tridhjetë e një milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e treqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin 2019.
Reference No. REF-07846-02-14-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 977 343,00
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-02-2019
Last date of Submitted Documents 18-03-2019
Tender Held Date 18-03-2019
No. of Bidders 9
Bidders BEAN
Guri Ndertim shpk & Ed Konstruksion
Kacdedja
Liqeni VII
Sireta 2 F
Ndregjoni
Shamo Konstruksion
Shendelli
Vllaznia Ndertimi IS
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Ndregjoni SHPK
 • The winning bid ALL without vat 31 148 058,00
  Bidder Announcement date 26-04-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 37377669.6
  Contract date 31-05-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 98 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatore te s’kualifikuar:

  1. “BEAN”shpk:
  • Operatori ekonomik ka paraqitur vertitm debie nga OSHEE te dates 7.2.2019, por nuk verteton pagesen e detyrimeve te energjise elektrike per muajin Janar 2019.
  2. “SIRETA 2 F”shpk :
  • Mjeti i paraqitur si Autovinc e kamion me targe AA735PY, i ka mbaruar taksa vejtore e mjeteve me date 15.3.2019; kontrolli teknik me date 15.3.2019;polica e sigurimit me date 13.3.2019.
  • Ështe paraqitur eskavator me goma komatsu, por nga fotoja nuk duket aspak targa e mjetit (gje qe bie ndesh me piken 2.11/d.
  • Per mjetin me targe AA392CU, nuk eshte paraqitur taksa vjetore e mjeteve, certifikata e kontrollit teknik mbaron me date 9.3.2019, polica e sigurimit me date 11.3.2019.
  • Per mjetin me targe AA907DD, i ka mbaruar taksa vjetore e mjeteve me date 19.1.2019.

  3” Kacdedja”shpk:
  • Nuk ka paraqitur certificate per transport mallrash te rrezikshme per autobitumatrice. Ne foton e sjelle per eskavator ACMT22, nuk duken fare targat gje qe eshte ne kundershtim me piken 2/11/d te KVK.

  4. ” Guri Ndertim”shpk &”Ed Konstruksion” shpk:
  • Bashkimi I operatoreve ekonomike nuk ploteson kerkesat per kualifikim, perkatesisht Ed Konstruksion:
  • Ka paraqitur formular vleresimi per objektin “Mbi ndertimin e rrjetit rrugor Unaza e Pogonit faza I, ne te cilin nuk pasqyrohet as vlera e kontrates se realizuar, as perqindja e puneve qe kak kryer secili operator I bashkimit, si dhe as data e fillimit dhe mbarimit te punimeve.
  • Operatori ekonomik ka marre persiper te kryeje punime betony, shtrese stabilizanti, por ne shtojcen “Mbi disponomin e makinerive” nuk ka deklaruar se disponon “Autobetoniere, rrull”.
  • Eshte paraqitur dokumentacion per autobitumatrice, por nuk ka paraqitur certifikaten e transportit te mallrave te rrezikshem.
  • Operatori ekonomik Guri ka paraqitur foto per eskavator me goma, por nuk duket fare targa e mjetit gje qe bie ne kundershtim me piken 2/11/d te KVK.

  5” Shamo Konstruksion”shpk:
  • Nuk ka paraqitur në formën e kerkuar sipas ndryshimeve ligjore deklaraten mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme.
  • Per mjetin AA957JB s’ka paraqitur leje qarkullimi.
  • Per mjetin AA503OH leja e qarkullimit fotokopje, jo origjinale apo kopje e njesuar me origjinalin si dhe nuk ka paeaqitur certifikate per transport mallrash.
  • Per mjetin AA386FK nuk ka paraqitur certificate pronesie dhe certificate transporti.
  • Per mjetin TR 2516 M nuk ka paraqitur certificate pronesie.
  • Per mjetin TR 1758 R nuk ka paraqitur certificate pronesie dhe certifikate per transport mallrash
  • Nuk ka paraqitur autobitumatriçe dhe eskavator me goma
  • Per mjetin Grejder dhe ate me targe AA386FK, nuk jane paraqitur fotot sipas kerkesave te pikes 2/11/d te KVK.

  6. ” Shendelli”shpk :
  Nuk ka paraqitur certificate pronesie dhe certificate transporti per mjetin AE MT 91.
  • Mjeti AA377KE nuk ploteson kapacitetin e kerkuar sipas DST-se.
  • Mjeti AA886SG mungon certifikata e pronesise se mjetit.
  • Per mjetin AA933NF nuk plotesohet kapaciteti dhe mungon kontrata.
  • Per mjetet GJ 1128B, GJ1124 B, GJ 1129B, nuk kane certifikata transporti. Mjeti GJ1128B ska certificate transporti. Kontrata me ALIKO.
  • Eshte paraqitur kontrate per mjetin FR3219B dhe dokumentacioni eshte paraqitur per mjetin AA719EB.
  • Në shtojcën 10, Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne process ka deklaruar si kontrate te lidhur edhe objektin i cili eshte ne proces vleresimi nga autoriteti kontraktor dhe procedure per te cilin ka paraqitur oferte.Kontrata 27.06.2016 me JODY dhe ALIKO.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.23 - Dt.10-06-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data