Open Procurement Albania

Mini eskavator 0.15 m3

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
Tender object Mini eskavator 0.15 m3
Reference No. REF-13506-03-13-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 550 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-03-2019
Last date of Submitted Documents 25-03-2019
Tender Held Date 25-03-2019
No. of Bidders 4
Bidders LEXALKO
PAERA
Power Industries
Start Co
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LEXALKO
 • The winning bid ALL without vat 3 387 000,00
  Bidder Announcement date 09-04-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4064400
  Contract date 16-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “PAERA” shpk :
  • Nuk përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit / kualifikimit ku thuhet se "Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 5" pasi Operatori Ekonomik nuk e ka paraqitur këtë shtojcë sipas formatit të publikuar në Dokumentat Standarte të Tenderit.
  • Nuk përmbush pikën 2.1/b të kritereve të veçanta të kualifikimit ku thuhet se "Ofertuesi duhet të dorëzojë: b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1, pasi OE nuk e ka paraqitur këtë Shtojcë.
  • Nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në vlerën prej jo më pak se 40% e fondit limit të vënë në dispozicion përkatësisht: 1.420.000 (një million e katërqind e njëzetë mijë) lekë pa TVSH.
  • Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar, minimumi 1(një) inxhinier mekanik, për të cilin duhet të paraqitet kontrata e punës, diploma si dhe listëpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit, ku të figurojë i regjistruar inxhinieri i sipërpërmendur." pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për këtë pikë.
  • Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku thuhet se"Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatën e Konformitetit CE të mjetit, objekt prokurimi." pasi Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për këtë pikë.

  2. “Power Industries” shpk :
  • Nuk përmbush pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Operatori ekonomik duhet të deklarojë llojin e mjetit, të shoqëruar me foto dhe me dokumentacionin përkatës, në mënyrë që të verifikohet pajtueshmëria e parametrave teknike të mjetit me specifikimet teknike të kërkuara nga AK. Gjithashtu duhet të deklarohen edhe orët e punës, të shoqëruar me foto të manometrit ku regjistrohen orët e punës.", pasi OE nuk ka paraqitur foto të mjetit dhe të manometrit për të verifikuar orët e punës.

  3. “Start Co” shpk :
  • Nuk përmbush pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Operatori ekonomik duhet të deklarojë llojin e mjetit, të shoqëruar me foto dhe me dokumentacionin përkatës, në mënyrë që të verifikohet pajtueshmëria e parametrave teknike të mjetit me specifikimet teknike të kërkuara nga AK. Gjithashtu duhet të deklarohen edhe orët e punës, të shoqëruar me foto të manometrit ku regjistrohen orët e punës.", pasi OE nuk ka paraqitur foto të mjetit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.16 - Dt.23-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data