Open Procurement Albania

Ndertimi i rruges Enver Preza dhe degezimeve te saj

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Ndertimi i rruges Enver Preza dhe degezimeve te saj.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në mbështetje të VKB Nr. 159 datë 21.12.2018, “Për Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2019-2021”,dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019” (e ndryshuar).
Reference No. REF-14824-03-21-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 67 860 242,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-03-2019
Last date of Submitted Documents 24-04-2019
Tender Held Date 24-04-2019
No. of Bidders 11
Bidders Viante Konstruksion
Kola Invest
K.Turja shpk & Infinit
Senka
Sterkaj
BE-IS
KMK shpk & Varaku E
Liqeni VII sha & Al-Asfalt
Kacdedja
Bahas shpk & Avduli
Sireta 2F shpk & EuroAlb
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • STERKAJ SHPK
 • The winning bid ALL without vat 55055655.1
  Bidder Announcement date 12-06-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. “Viante Konstruksion” shpk:
  • Operatori ekonomik “Viante Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenerit: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt….1 (një) inxhinier Mjedisi (i pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)” pasi për inxhinierin e mjedisit nuk është paraqitur Çertifikata për vlerësimin e ndikimit në mjedis.
  • Operatori ekonomik “Viante Konstruksion” nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenerit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 4 (katër) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda….” pasi nga 4 manovratorë të kërkuar, njëri prej tyre, Gj. Bezati rezulton edhe inxhinierie ndërtimi në përmbushje të kërkesës për stafin inxhinierik si dhe është deklaruar Drejtues Teknik.
  • Operatori ekonomik “Viante Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 17 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenerit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” .
  • Operatori ekonomik “Viante Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe volum cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike.

  2. Operatori ekonomik “Kola Invest”shpk :
  •Operatori ekonomik “Kola Invest” shpk nuk plotëson pikën 17 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenerit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)/eskavator me goma” pasi pasi eskavatori me goma është paraqitur vetëm me faturë zhdoganimi cka bie në kundërshtim me përcaktimin e gërmës “a” të kësaj pike.
  •Operatori ekonomik “Kola Invest” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi konkretisht zëri 11 “Punime për murin rrethues”, ml mur rrethues është ndryshuar sasia cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike.

  3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K.Turja” shpk & “Infinit” shpk :
  • Operatori ekonomik “K.Turja” shpk nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8” pasi kjo shtojcë nuk është paraqitur sipas formatit të përcaktuar në DST.
  • Operatori ekonomik “Infinit” shpk nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8” pasi kjo shtojcë nuk është paraqitur sipas formatit të përcaktuar në DST.
  • Operatori ekonomik “K.Turja” shpk nuk plotëson gërmën “e” të kritereve të vecanta të pikës 2: “Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11” nuk ka deklaruar sipas shtojces 11 per kontratat e lidhura dhe ato ne proces, nuk ka deklaruar kontraten e lidhur me Bashkine Tirane “Rikonstruksion i rruges Sotir Peci”.
  • Operatori ekonomik “Infinit” shpk nuk plotëson gërmën “c” të pikës 2 të kapacitetit teknik: “Liçensa profesionale,lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës….” pasi nuk disponon Piken e Licences NP 12 per punime te inxhinierise se Mjedisit.
  • Operatori ekonomik “K.Turja” shpk nuk plotëson gërmën “c” të pikës 2 të kapacitetit teknik: “Liçensa profesionale,lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës….” pasi nuk disponon piken NP 4 B te Licences per Rruge Autostrata, etj sic percaktohet ne DST.
  • Operatori ekonomik “Infinit” shpk nuk disponon licensen nga QKL III 2 B sic percaktuar ne DST pika 16 Kritetret e Vecanta te Kualifkimit: “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licencë lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit për grumbullim dhe transportim të mbetjeve që kanë ndikim në mjedis (Kodi III.2.B).

  4. “Senka” shpk:
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8” pasi kjo shtojcë nuk është paraqitur sipas formatit të përcaktuar në DST.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson gërmën “f” të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tirane. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi)” nuk është paraqitur Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson gërmën “d” të pikës 17 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit pasi” për kamionin me kapacitet 15-20 ton me targë AA718RO nuk është paraqitur foto.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson pikën 17 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)/” pasi mjetet Autobetoniere me targa TR1485N dhe TR2516M rezultojnë kamionë të certifikuar për transport mallrash brend vendit për llogari të vet.

  5. “BE-IS” shpk :
  • Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 55 (pesëdhjetë e pesë) personave, për periudhën Mars 2018 - Mars 2019 të vërtetuar me….”.

  6. “Kacdedja” shpk :
  • Operatori ekonomik “Kacdedja” shpk nuk disponon licensen nga QKL III 2 B sic percaktuar ne DST pika 16 Kritetret e Vecanta te Kualifkimit: “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licencë lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit për grumbullim dhe transportim të mbetjeve që kanë ndikim në mjedis (Kodi III.2.B).
  • Operatori ekonomik “Kacdedja” shpk nuk plotëson pikën 17 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi është dekalruar vetëm 1 (një) kamion me kapacitet 10-15 ton nga 2 të kërkuar.
  • Operatori ekonomik “Kacdedja” shpk nuk plotësojnë pikën 17 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi është dekalruar vetëm 1 (një) autobetoniere nga 2 të kërkuar.

  7. “Sireta 2F” shpk & “EuroAlb” shpk :
  • Operatori ekonomik “EuroAlb” shpk nuk plotëson pikën 6 të kapacitetit teknik të DST: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, librezë pune dhe të figurojë në listëpagesa, 1 (një) mjek të përgjithshëm” pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për mjekun e kërkuar.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Sireta 2F” shpk & “EuroAlb” shpk nuk plotëson pikën 17 të kapacitetit teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është deklaruar asnjë kamion me kapacitet mbajtës 10-15 ton dhe është deklaruar vetëm 1 (një) nga 2 (dy) autobetoniere të kërkuara.
  • Operatori ekonomik “EuroAlb” shpk nuk plotëson pikën 17 të kapacitetit teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi mjetet e deklaruara rezulton t’ja ketë dhën ëme qera operatorit ekonomik “Viante KOnstruksion” I cili është pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data