Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shkolles se Mesme Jovan Ndreko fshati Libofshe Nj. Adm. Libofshe

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fier
Tender object Rikonstruksion i shkolles se Mesme Jovan Ndreko fshati Libofshe Nj. Adm. Libofshe
Reference No. REF-19957-04-26-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 21 841 709,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-04-2019
Last date of Submitted Documents 03-06-2019
Tender Held Date 03-06-2019
No. of Bidders 16
Bidders Avduli
Colombo
Kola Invest Invest
Shendelli
K.M.K” shpk & “Caushi M” shpk & “Sinder AB” shpk & “Albkonstruksion”shpk & “2N “ shpk
Bean
Sark

Modeste & Viante Konstruksion
Leon Konstruksion
B-93 & Rafin Company
Altech” shpk &DAJTI PARK 2007 shpk
NG Structures & “ED Konstruksion
Llazo
Cameleon Construction
Elda – VL
Sardo
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BEAN
 • The winning bid ALL without vat 17 186 707,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 20624049
  Contract date 26-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka ankesa.
  Ka marrë përgjigje në date 24.07.2019 .
  Jane skualifikuar:

  1. Operatori ekonomik AVDULI sh.p.k :
  - Inxhinieri i elektrik, pjese e stafit drejtues te shoqerise nuk figuron ne listepagesen e shoqerise per periudhen Maj 2018-Gusht 2018 dhe 8 dite ne Shtator 2018, duke lene te papermbushur piken 2.3.3.b te kritereve te vecanta te kualifikimit.
  - Shoqeria ne deklaraten e saj per stafin nuk ka ekspert zjarri. Si ekspert zjarri shoqeria ka paraqitur dokumentat e inxhinierit te ndertimit, i cili sipas dokumentacionit te paraqitur do te jete edhe ekspert zjarri, nderkohe qe AK perveç inxhinierit te ndertimit kerkon edhe ekspert zjarri duke lene te papermbushur piken 2.3.3 te kritereve te veçanta te kualifikimit.
  - Mungon nje specialist ndertimi duke lene te papermbushur piken 2.3.3 te kritereve te veçanta te kualifikimit.
  - Nuk ka permbushur piken 2.3.5 te kritereve te veçanta te kualifikimit .

  2.Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ ALTECH sh.p.k & DAJTI PARK 2007 sh.p.k” :
  • Operatori ekonomik “Altech” sh.p.k.
  - Stafi i deklaruar nuk eshte me kohe te plote pune ne kundershtim me piken 2.3.3 te kerkesave te vecanta per kualifikim
  • Operatori ekonomik “Dajti Park 2007” shpk
  - Mungon licensa e mjekut A.P te shoqerise Dajti Park 2007.

  3. Operatori ekonomik COLOMBO shpk.skualifikohet per arsye se:
  - Inxhinieret e ndertimit dhe inxhinieri elektrike pjese e stafit drejtues te shoqerise nuk figurojne ne listepagesat e shoqerise per periudhen e kerkuar duke lene te papermbushur piken 2.3.3.b te kritereve te vecanta te kualifikimit. Konkretisht Ing i ndertimit Ardian Seramati nuk figuron ne liste pagesat e shoqerise per periudhen Maj-dhjetor 2018 dhe ing I ndertimit Vasil Kosta nuk figuron ne liste pagesat e shoqerise per periudhen Maj –Dhjetor 2018. Ing elektrik Muhedin Aliaj nuk figuron ne liste pagesat e shoqerise per periudhen Maj-Gusht 2018.
  - Nuk ka deklaruar ne shtojcen nr 8 “Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjit hshme te gjithe personat ne cilesine e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluesebrenda operatorit ekonomik drejtuesi teknik E.Q

  4. Operatori ekonomik“SARK shpk “ skualifikohet per arsye se:
  - Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.b te kritereve te vecanta te kualifikimit pasi vlera totale e kontratave te puneve te ngjashtme eshte me e vogel se limiti i kerkuar ne piken e sipercituar.
  - Nuk ka paraqitur certificaten e ekspertit zjarrefikes te certifikuar sipas kerkesave te kritereve te vecanta te kualifikimit
  - Te deklarata e shoqerise per listen e stafit qe do te drejtoje punimet nuk permenden emrat e inxhiniereve te nevojshem sipas specializimeve qe ata kane por permendet vetem ing i ndertimit dhe ai elektrik.
  - Inxhinieri i ndertimit i deklaruar nuk figuron ne licence si pjese e stafit drejtues te shoqerise dhe nuk figuron ne listepagesat e shoqerise per periudhen e kerkuar duke lene te papermbushur piken 2.3.3.b te kritereve te vecanta te kualifikimit.
  - Dokumentacioni i paraqitur per Arkitektin A.H dhe inxhinierin hidroteknik N.K konkretisht diplomat nuk jane origjinale ose fotokopje te noterizuara.
  - Per stafin e kerkuar ne piken 2.3.3 nuk jane paraqitur diploma ose certifikata qe vertetojne arsimimin e tyre e tyre sipas profilit qe kane por vetem deshmi kualifikimi te sigurimit teknik per nje pjese te tyre.
  - Nuk eshte paraqitur numri i kerkuar i kamioneve vetshkarkues me vinc, nje perej kamioneve i mungon leja e transportit te mallrave si dhe 2 prej kamioneve nuk plotesojne kerkesat e DT pasi jane mbi tonazhin e kerkuar.
  - Operatori Ekonomik nuk eshte i pajisur liçencë profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B duke lene te papermbushura piken 2.3.7 te kritereve te vecanta te kualifikimit.

  5. “KMK “ & CAUSHI M & SINDER & 2N & ALBCONSTRUKSION :
  • Operatori ekonomik KMK shpk ka këto mangësi :
  - Ne dst ne piken 2.3/2 paragrafi b- ........Stafi drejtues i shoqërisë (ingndërtimi,ingelektrik,ing hidroteknik dhe arkitekt) duhet te jene drejtues teknike ne licensen e shoqërisë si dhe ne listepagesatper periudhën Maj 2018- Prill 2019.Nga verifikimi i dokumentacionit te shoqërisë si pjese e bashkimit te operatoreve ne keteprocedure Arkitektja K. R nuk eshte ne licensen e shoqërisë.
  • Operatori ekonomik “Caushi M ” shpk ka këto mangësi :
  - Bashkimi i operatoreve nuk plotëson kushtin per paraqitjen e punëve te ngjashme.

  6. “B93 & Rafin Company” :
  - Arkitekti i shoqerise Rafin (F.M) nuk eshte ne liste pagesat e shoqerise per periudhen maj 2018-dhjetor 2018, ndersa ne janar shkurt te vitit 2019 figuron me 2 dite pune te siguaruara, ne kundershtim me kerkesat e pikes 2.3.2 te kapacitetit teknik.
  - Subjekti B 93 sh.p.k. nuk ka paraqitur dokumentacionin per mjek.
  - Subjekti Rafin ka paraqitur mjek ne dokumentacion(S.S), por mjeku nuk figuron ne liste pagesat e shoqerise per periudhen maj 2018-dhjetor 2018, ne kundershtim me piken 2.3/3 te kerkesave te vecanta per kualifikim.

  7. “NG Structures shpk & ED Construksion” shpk :
  - Bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur mareveshjen e bashkepunimit dhe Prokuren e posacme para noterit ne kundershtim me kerkesat e pergjithshme per kualifikim.
  - Mjeku i paraqitur nga shoqeria NG nuk eshte ne liste pagesat e shoqerise per periudhen maj 2018-nentor 2018, ne kundershtim me kerkesat e pikes 2.3/3 te kerkesave te vecanta per kualifikim.

  8. “ Kola invest Invest“ shpk :
  - Nuk ka parqitur ekspert zjarri. Ka paraqitur ekspert zjarri dhe ing ndertimi, ne kundershtim me kerkesat e vecanta per kualifikim ne te cilin kerkohet nje ekspert zjarri dhe nje ing ndertimi.

  9. “Shendelli” sh.p.k. :
  - Nuk ploteson kriteret e e kapacitetit teknik sipas pikes 2.3/5 te kerkesave te vecanta per kualifikim;
  Mjetet e transportit me targe AA512OB: AA 933NF AA409DR, nuk jane me kapacitet deri ne 7 ton; jane ne pronesi te Boshnjaku B dhe nuk ka kontrate qiraje; Mjeti SR 4937B eshte ne pronesi te Jody-Company; Nuk ka kontrate qiraje; Gjithashtu mjetet nuk jane te shoqeruara me leje drejtimi.

  10. “Sardo” sh.p.k :
  Mungon gjithe dokumentacioni i kerkuar nga AK
  Mungon formulari i ofertes

  11. “Cameleon Construction” sh.p.k. :
  Mungon gjithe dokumentacioni i kerkuar nga AK
  Mungon formulari i ofertes

  12. “Elda – VL” sh.p.k. :
  Mungon gjithe dokumentacioni i kerkuar nga AK
  Mungon formulari i ofertës
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Nr.32 - Dt.13-08-2019
  Signing of the Contract Nr.36 - Dt.09-09-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data