Open Procurement Albania

Rikonstruksion kopshti Neim Babameto

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Rikonstruksion kopshti Neim Babameto
Reference No. REF-22377-05-16-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 747 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-05-2019
Last date of Submitted Documents 17-06-2019
Tender Held Date 17-06-2019
No. of Bidders 10
Bidders NEAL-86 K04814851T & KUPA SHPK
K.M.K L78223801E & Caushi M L88419801O & SINDER AB SHPK
C O L O M B O SHPK
SARK SHPK
2 N SHPK
M U R AT I” J66702413V & EURO-ALB SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
MENI SHPK & XHENGO SHPK
RAFIN COMPANY SHPK
ELDA-VL SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K.M.K - Caushi M - SINDER AB
 • The winning bid ALL without vat 8 158 293,00
  Bidder Announcement date 15-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. C O L O M B O :
  • Operatori ekonomik C O L O M B O e ka paraqitur Shtojcën 2/1 “Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar”, por nuk ka klikuar nje nga alternativat e pikes 6( germen a ose germen b ), te kesaj shtojce.
  • Operatori ekonomik C O L O M B O ne vijim te ketyre dokumentave, ka paraqitur dhe nje katalog per ndricues, me logo te kompanise V-TAC, Mareco LUCE te cilat jane te pa përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, mbi te gjitha, nuk ka dhe ndonje marreveshje me keta te fundit.
  2. NEAL-86 & KUPA
  - Nga verifikimi i preventivit nëse ka apo jo gabime aritmetike, ku rezultoi se: B.O NEAL-86 & KUPA, ne shtojcen 1, formulari i ofertes ka deklaruar vleren 7’983’051 leke dhe nga kontrolli i preventivit rezultoi vlera 10’250’951 lekë.
  -Bazuar ne V.K.M nr.914, datë 29.12.2014, ne DST pika 3.2, “Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra” thuhet: Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.

  3. SARK :
  - Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l jane kerkuar;
  List pagesat sipas formularëve standart për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019), ndersa subjektet e biznesit te vogel sipas legjislacionit ne fuqi), ku numri i punonjësve të jetë minimumi 30 persona me kohë të plotë pune, këtu përfshihet: “Stafi teknik i shoqërisë” sipas pikës “h” dhe “Licencat profesionale të shoqerisë” sipas pikës “g”...
  - Operatori ekonomik SARK e ka plotesuar numrin e punonjesve 30 persona, por referuar Liste pagesave te ketij operatori, për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019), rezulton se per muajt Mars, Prill te vitit 2019, numrin e punonjesve 30 persona, nuk i ka deklaruar ne listepagesa me kohe te plote pune.

  4. 2 N :
  - Operatori ekonomik 2 N e ka plotesuar numrin e punonjesve 30 persona, por referuar Liste pagesave te ketij operatori, për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019), rezulton se per muajt Mars, Prill te vitit 2019, numrin e punonjesve 30 persona, nuk i ka ne listepagesa me kohe te plote pune.

  5. “MURATI” & EURO-ALB :
  Ofertuesi ka paraqitur Certifikata ISO 9001 te prodhueseve te tjere, te cilet operojne ne fushen e Boliereve dhe te pompave, konkretisht prodhuesit te Boliereve TERMODINAMIK MAKINA SANYI VE TICARET A.S, Certifikata ISO 9001:2008 e te cilit, ka skaduar qe me date 01 Qeshor 2014 dhe prodhuesit te Pompave DWT HOLDING SPA, Certifikata ISO 9001:2008 e te cilit, ka skaduar qe me date 27-05-2018.
  Per produktet: “F.V Ndricues LED”, operatoret ekonomik ne bashkim “MURATI” & EURO-ALB duke mos qene vete prodhues, nepermjet operatorit ne bashkim “MURATI”, kane bere marreveshje me SALI ELEKTRIK Shpk, distributor i firmave IBV Elektrikal dhe V-TAC EUROPE LTD, por Certifikatat ISO 9001 te ketyre prodhueseve, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) jane të pa përkthyera e te pa noterizuara dhe në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.

  6. LEON KONSTRUKSION :
  Oferta ekonomike e operatorit LEON KONSTRUKSION, ka gabime aritmetike tek shumatoret qe e kalon vleren & 2% te vleres se ofertes se ofruar dhe vlera e ofertes 11’831’150 lekë e ofruar, pas korrigjimit me shumen e paisjeve vlera e ofertes shkon ne vleren 12’628’128 lekë.

  7. MENI & XHENGO :
  Operatori ekonomik ne bashkim MENI ne lidhje me ndricuesit, ka paraqitur dokumentacion si: Autorizim te LED C4, të pa përkthyer dhe të pa noterizuar, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, ndersa katalogu me te dhenat teknike e LED C4 eshte ne gjuhen shqipe. Mungon Certifikata ISO 9001 e LED C4. KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik MENI & XHENGO te mos kualifikohet.

  8. RAFIN COMPANY
  Operatori ekonomik RAFIN COMPANY e ka paraqitur Shtojcën 2/1 “Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar”, por nuk ka klikuar nje nga alternativat e pikes 6( germen a ose germen b ), te kesaj shtojce. - Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën l, kerkuar si me poshte; List pagesat sipas formularëve standart për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019, ndersa subjektet e biznesit te vogel sipas legjislacionit ne fuqi), ku numri i punonjësve të jetë minimumi 30 persona me kohë të plotë pune, këtu përfshihet: “Stafi teknik i shoqërisë” sipas pikës “h” dhe“Licencat profesionale të shoqerisë” sipas pikës “g”...... - Operatori ekonomik RAFIN COMPANY e ka plotesuar numrin e punonjesve 30 persona dhe e tejkalon kete numer, por nuk ploteson numrin 30 persona me kohe te plote pune.

  9. ELDA–VL
  Nuk ka paraqitur oferte.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data