Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rreshqitjeve anesore ne rrugen Muhamet Deliu

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rikonstruksion i rreshqitjeve anesore ne rrugen Muhamet Deliu
Reference No. REF-24450-05-29-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 504 743,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-05-2019
Last date of Submitted Documents 10-06-2019
Tender Held Date 10-06-2019
No. of Bidders 4
Bidders 2 N SHPK
KOMBEAS SHPK
ARB & TRANS 2010 SHPK
SHAMO KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARB & TRANS-2010
 • The winning bid ALL without vat 2 921 857,00
  Bidder Announcement date 04-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3506228
  Contract date 22-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 56 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me datë 20.06.2019.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm, përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “2 N” shpk:
  • Operatori ekonomik “2N” shpk nuk plotëson pikën 12 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)/ Kamion me kapacitet mbajtës 10 - 15 ton” pasi Kamioni me targë AA 619KY i deklaruar në Shtojcën 9 si kamion me kapacitet 10-15 ton nga verifikimi i dokumentacionit rezulton me kapacitet mbajtës 17,8 ton, pra mbi kapacitetin e kërkuar.
  • Operatori ekonomik ka deklaruar sipas Shtojcës 9 se disponon 1 (një) Autobot uji me targa AA 393PN. Pas verifikimeve të dokumentacionit të paraqitur rezulton se mjeti i sipërcituar është Autobot i certifikuar për transport lënde të rrezikshme, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 12 ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 1 (një) Autobot uji”.
  • Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike të kandidatëve ofertues, Operatori ekonomik “2N” shpk, referuar Shtojcës 9 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  2. “KOMBEAS” SHA:
  • Operatori ekonomik “KOMBEAS” sh.a nuk ka paraqitur Shtojcën Nr.4 “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme”, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Përgjithshme Të Pranimit/Kualifikimit.
  • Operatori ekonomik “KOMBEAS” sh.a nuk ka paraqitur Shtojcën Nr. 10 “Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proces”, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 1, germa e).
  • Operatori ekonomik “Kombeas” sha nuk plotëson pikën 3 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019” pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.30 - Dt.29-07-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data