Open Procurement Albania

Sistemimi i furnizimit me uje te zones Turistike Hamallaj, Faza I, Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durres

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Tender object B 93 SHPK & Rafin SHPK Shendelli SHPK
LALA” SHPK & “Arifaj SHPK
BE-IS SHPK
Ergi SHPK
Reference No. REF-24568-05-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 80 231 510,83
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2019
Last date of Submitted Documents 01-07-2019
Tender Held Date 01-07-2019
No. of Bidders 4
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BE-IS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 77 912 460,00
  Bidder Announcement date 16-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 93494952
  Contract date 13-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, paraqiten ankesë:
  Me datë 24/07/2019 prane shoqerise UKD SHA paraqiti ankese operatori ekonomik B93.
  Me datë 31/07/2019 u bë kthimi i pergjigjes për operatorin B93, ku pretendimet e tij nuk qëndronin.
  Me datë 26/07/2019 prane shoqerise UKD SHA paraqiti ankese operatori ekonomik “LALA”, dhe “ARIFAJ” .
  Me datë 01/08/2019 u bë kthimi i pergjigjes për bashkimin e operatorëve “LALA”, dhe “ARIFAJ”, ku pretendimet e tyre nuk qëndronin.
  Gjate afatit 10 ditor per ankimim ne KPP nuk pati ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “B-93”, “RAFIN” dhe “SHENDELLI” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
  • Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi;
  Operatori Rafin nuk ka kontratë të ngjashme në përputhje me zërat që ka marrë përsipër të kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit.
  • Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi;
  Operatori B-93 nuk përmbush numrin e punonjësve me kohë të plotë, pasi nga 72 që duhet sipas % së bashkëpunimit ka deklaruar mesatarish rreth 46 punonjës.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi;
  Operatori Shendelli: punonjësin Ing.Mjedisi nuk e ka të deklaruar nuk e ka të deklaruar në Listëpagesat e shoqërisë për 6-muaj.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi;
  Bashkimi i Operatorëve ekonomik për specialistet e kualifikuar elektromekanik, hidraulike dhe saldator, jo të gjithë figurojnë në listëpagesë sipas periudhës së kërkuar.
  • Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi;
  Operatori ekonomik B-93 nuk ka paraqitur licensim Kodi III.2.B, në përputhje me punimet që do kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit, në pikën 2 dhe 5 të preventivit të punimeve.
  • Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet: pajisje Ëell Point, makineri për nxjerrje kollonash, palankola.

  2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “LALA”, dhe “ARIFAJ” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
  • Kapacitetin Teknik pika 1/ pasi;
  Operatori Arifaj nuk ka kontratë të ngjashme në përputhje me zërat që ka marrë përsipër të kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit, jo për ujesjellës por vetëm për rrugë.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi;
  Bashkimi i Operatorëve ekonomik për specialistet e kualifikuar elektricist, elektromekanik, hidraulik, mekanik, saldator dhe pompistë, nuk ka paraqitur deshmi të aftësisë profesionale/deftese të shkollës tëknike. Ka paraqitur 3 elektricistë, nga 4 të kërkuar.
  • Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur Fshese rruge.

  3. Operatori ekonomik “ERGI” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
  • Kriteret e veçanta për kualifikim: nuk ka paraqitur deklaratat sipas pikës b, ç, d, e, f.
  • Kriteret e pergjithshme: nuk ka paraqitur asnje deklarte
  • Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi; nuk ka staf të kompanisë: 1 Ing.Ndertimi, 1 Ing. hidroteknik, 1 Ing.Topograf, që nuk janë drejtues teknik.
  Nuk ka parqitur deklaratë për drejtuesin teknik të objektit.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.3/ pasi; nuk ka paraqitur specialist me certifikimin për trajnim dhe sigurinë e shëndetit në punë.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.4/ pasi; nuk ka paraqitur ekspert për veprimtarinë Arkeologjike.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi; ka paraqitur 1 elektromakinik nga 2 të kërkuar, 2 hidraulik nga 4 të kërkuar, 1 mekanik nga 2 të kerkuar. Nuk ka paraqitur pompistë.
  Stafi hidraulikë, mekanik, saldator, nuk figurojnë në listëpagësat e shoqërisë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.38 - Dt.23-09-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data