Open Procurement Albania

Kanali ujites KU-21

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Kanali ujites KU-21
Reference No. REF-23998-05-28-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 091 934,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-05-2019
Last date of Submitted Documents 28-06-2019
Tender Held Date 29-05-2019
No. of Bidders 7
Bidders Blinishta
Shendelli
Jubica
MF Invest Group & “Mane/S”
Kadia & “HASTOÇI
Rroku GUEST
Delia Impex
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KADIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11 722 870,00
  Bidder Announcement date 22-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 14067444
  Contract date 02-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 70 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Ka ofertues te skualifikuar.

  1. ”Blinishta”sh.p.k. :
  -Mungojne te gjitha shtojcat dhe deklaratat sipas DST
  -Ne oferten ka gabim ne masen 14.7%
  -Nuk ka paraqitur pune te ngjashme me objektin e prokurimit
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion per asnjerin prej inxhiniereve te kerkuar ne DST
  -Ka mungesa ne dokumentacionin e paraqitur per makinerite dhe punonjesit me IQT te kerkuar ne DST
  -Nuk plotesoni numrin mesatar te punonjesve
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion per mjekun e ndermarrjes

  2.U skualifikua operatori ekonomik“ Shendelli” sh.p.k. :
  -Mungon deklarata sipas pikes 4,kapaciteti teknik per mosangazhim te fuqise punetore ne kontrata te tjera me Bashkine Shkoder
  -Ne shtojcen mbi disponimin e makinerive mungon mjeti Trencher per hapje kanali,tokmak elektrik dhe gjenerator 120KVA
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi Trencher per hapje kanali dhe tokmak elektrik
  -Tekniket topograf te deklaruar nuk figurojne ne listepagesat e shoqerise
  -Tek deklarata per punet ne process nuk ka deklaruar kontraten me Bashkine Tropoje si pjese e BO ekonomike
  -Bazuar ne lejen e qarkullimit eskavatori me goma I marre me qera me targe AA740 JY eshte per perdorim vetjak dhe si I tille nuk mund te leshohet me qera

  3.U skualifikua operatori ekonomik “Jubica.”sh.p.k. :
  -Per teknikun topograf mungon deshmia e shkolles/deshmi nga organe/institute te akredituar.
  -Mungon deshmia per nje Manovrator leshuar nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor.
  -Automjeti me targa AA258UX referuar lejes se qarkullimit nuk eshte vetshkarkues
  -Kamionit me targa TR 738ON I ka mbaruar polica e sigurise me date 25.09.2019
  -Stafi inxhinierik,ponunonjesit e specializiuat me IQT jane te angazhuar ne kontraten e paperfunduar me bashkine Shkoder ,Rruga hamidije
  -Eskavatori me zinxhir,kamionat,autobetonieret jane te angazhuara tek kontrata e paperfunduar me Bashkine Shkoder ,Rruga hamidije.Kontrata e qerase e automjeteve eshte me objekt rruga Hamidije.
  4.U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k & “Mane/S”sh.p.k :
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi Trencher per hapje kanali dhe nuk e ka paraqitur tek shtojca e makinerive sipas kerkesave ne DST
  -Kontrata e bashkepunimit dhe prokura e posacme ndermjet bashkimit te shoqerive ka objekt dhe Autoritet te Ndryshem kontraktor nga ai qe eshte objekt prokurimi.Gjithashtu ne kete kontrate bashkepunimi nuk eshte bere ndarje e punimeve qe merr persiper secili nga anetaret e bashkimit te shoqerive
  -Mungon deklarata per mosangazhim te fuqise punetore ne kontrata te tjera me Bashkine Shkoder
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion se dispononi eskavator me goma

  5.U skualifikua operatori ekonomik “Rroku GUEST” sh.p.k. :
  -Nuk ka paraqitur asnje dokument
  6.U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. :
  -Nuk ka paraqitur asnje dokument
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.32 - Dt.13-08-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data