Open Procurement Albania

Blerje mish i fresket per nevojat e kopshteve dhe cerdheve, 2019.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Lack of competition
 • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Dibër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Peshkopi
Tender object Blerje mish i fresket per nevojat e kopshteve dhe cerdheve, 2019.
Reference No. REF-29099-07-02-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 083 333,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 03-07-2019
Last date of Submitted Documents 15-07-2019
Tender Held Date 15-07-2019
No. of Bidders 1
Bidders AGIM HYSA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AGIM HYSA
 • The winning bid ALL without vat 1,067,840.00 
  Bidder Announcement date 29-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Kreu III, neni 24 “ Anullimi i nje proçedure prokurimi” , pika 1 “ Autoriteti Kontraktor anulon proceduren vetem” , paragrafi a) për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.
  (Bazuar ne Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nga verifikimet e kryera nga AK, Administratori i OE kontraktues rezulton anetar i Keshillit Bashkiak Diber, i konstituuar me date 06.08.2019).
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.34 - Dt.26-08-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data