Open Procurement Albania

Sherbimi i pastrimit per njesite administrative Luzi i Vogel, Synej , Helmas"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Sherbimi i pastrimit per njesite administrative Luzi i Vogel, Synej , Helmas"
Reference No. REF-31185-07-23-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 71 356 707,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-07-2019
Last date of Submitted Documents 20-08-2019
Tender Held Date 20-08-2019
No. of Bidders 5
Bidders Glavenica sh.p.k & Ed Konstruksion
Iridian Sh.p.k & Borshi
REJ
ENEA" sh.p.k & LEAL
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ENEA - LEAL
 • The winning bid ALL without vat 70 031 043,00
  Bidder Announcement date 03-10-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 84037252
  Contract date 03-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Operatori Ekonomik "SILVER" sh.p.k, ka bere ankese me shkresen nr.2501 Prot. date 30.07.2019 dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen nr. 2501/2 dt. 05.08.2019.

  Operatoret Ekonomike te s'kualifikuar :
  1. "Glavenica" sh.p.k & "Ed Konstruksion" sh.p.k :
  • Shoqeria Glavenica nuk ka te specifikuar në Ekstarktin e QKB objektin "pastrim i siperfaqeve urbane" qe eshte dhe objekti i ketij prokurimi sipas kritereve te pergjithshme te DST-se.
  • Shoqeria Glavenica nuk ka kryer ndonjehere pune sherbim pastrimi urban dhe nuk ka asnje pune te ngjashme sipas preventivit dhe specifikimeve teknike
  • Shoqeria ED Konstruksion ka pune te ngjashme si B.O.E , por mungon dokumentacioni i plote, pasi nuk eshte paraqitur asnje dokument i vlefshem per te percaktuar sasine e punes per secilin operator ne kete B.O.E.
  • Mjetet e shoqerise Glavenica jane te vjetra dhe nuk plotesojne kriterin e vitit te prodhimit te kerkuara ne DST. Autoboti eshte kerkuar jo me poshte se viti 2006 minimum ndersa Glavenica e ka te vitit 1999.

  2. " SHPRESA" sh.p.k :
  • Leja Mjedisore e tipit C, leshuar subjektit "Shpresa" sh.p.k eshte revokuar me Vendimin nr. 11 date 18.04.2019 te Agjencise Rajonale te Mjedisit, Qarku Tirane.

  3. "REJ" sh.p.k :
  • Licensa III.1.A per shoqerine REJ sh.p.k, nuk ka te pershkruar ne objekt veprimtarine "pastrim mbetjesh urbane" qe eshte dhe objekti i prokurimit
  • Nuk eshte paraqitur dhe libreza e punes per inxhinierin mekanik Tritan Mukollari.
  • Shoqeria Rej sh.p.k ka detyrime te pashlyera ndaj Bashkise Prrenjas nga Raporti perfundimtar i KLSH ne shumen 1 743 237 leke, sipas vertetimit te leshuar nga Bashkia Prrenjas.
  • Kontrata me Bashkine Pogradec per pune te ngjashme eshte pa nje numer protokolli (ne kete kontrate REJ sh.p.k ka qene pjese e nje B.O.E). Mungon dokumentacioni i plote pasi nuk eshte paraqitur asnje dokument i vlefshemper te percaktuar sasine e punes per secilin operator ne kete B.O.E.
  • Ne lidhje me mjetet eshte paraqitur nje kontrate porosie me nje shoqeri maqedonase por ekstrakti i paraqitur ne kete kontrate eshte i dates 15.01.2019 dhe nuk eshte e sigurte nese kjo shoqeri eshte akoma aktive.

  4. B.O.E: "Iridian" Sh.p.k & "Borshi" sh.p.k:
  • Shoqeria Iridian ka pune te ngjashme si B.O.E por mungon dokumentacioni i plote per te percaktuar sasine e punes per secilin operator dhe nese plotesohet apo jo kriteri 40 % pune te ngjashme.
  • Nuk eshte paraqitur ekstrakti i QKB per shoqerine BORSHI sh.p.k.
  • Nuk eshte paraqitur vertetim nga administrata tatimore per asnjeren nga shoqerite e B.O.E
  • Nuk eshte paraqitur vertetim nga OSHEE ku te specifikohet qartesisht se titullari apo perdoruesi i kontrates qe leshohet vertetimi nuk ka detyrime te energjise elektrike.
  • Ne marreveshjen e B.O.E nuk jane percaktuar elementet konkrete te bashkepunimit si punet dhe sasia specifike e puneve qe do te kryeje secila nga shoqerite perberese te ketij bashkimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.41 - Dt.14-10-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data