Open Procurement Albania

Blerje Matesash Mekanik Uji ½ dhe matesa uji 1* ½ dhe aksesore te ndryshem

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
Tender object Blerje Matesash Mekanik Uji ½ dhe matesa uji 1* ½ dhe aksesore te ndryshem
Reference No. REF-31954-07-29-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 830 950,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-07-2019
Last date of Submitted Documents 23-08-2019
Tender Held Date 23-08-2019
No. of Bidders 5
Bidders NOVAMAT Shpk
AMU Shpk
ZEQIRI Shpk
ALPHA SOLUTIONS GROUP Shpk
FAT -GROUP Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALPHA SOLUTIONS GROUP
 • The winning bid ALL without vat 9 481 570,00
  Bidder Announcement date 08-01-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11377884
  Contract date 10-01-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10-12-2019
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. ZEQIRI SHPK
  Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta ekonomike -tekniko-ligjore ne sistemin elektronik, konkretisht: 2.3.8. Certifikate qe te vertetoje se eshte rezistente ndaj rrezeve UV. Te gjitha keto certifikata te jene te leshuara nga institucione kompetente te pavarura certifikues/testues ose certifikata të jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

  2. NOVAMAT SHPK
  Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta ekonomike -tekniko-ligjore ne sistemin elektronik, konkretisht: 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 4- Operatori ekonomik duhet te paraqese analize cmimi te detajuar per te gjithe zerat e sherbimeve ne preventive, (kjo vlen edhe ne rastet e bashkimit te operatoreve, secili operator sipas perqindjes se furnizimit qe do te kryej dhe te kontrates se bashkepunimit).

  3. FAT -GROUP SHPK
  Vlere anomalisht e ulet si dhe analiza e detajuar e cmimit bazuar mbi nje peratore ekonomk i cili nuk eshte permendur ne asnje prej deklaratave, autorizim prodhuesi se distributori. Per kete arsye kjo analize cmimi nuk eshte bindese.

  4. AMU SHPK
  Ne baze te vendimit shkreses se ardhur nga Komisionii Prokurimit Publik nr.784/1 prot.dt.17.12.2019 ardhur prane sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier me dt.20.12.2019 nr.786 prot. Mbi skualifikimin e operatorit “AMU” per shkak te mungeses se katalogut te prodhuesit per te gjithe mallrat objekt prokurimi te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne shtojcen nr.12, nuk ka paraqitur kataloge per te gjithe artikujt e kerkuar ne prokurim sipas preventivit.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data