Open Procurement Albania

Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer ECO Tirana
Tender object Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko
Reference No. REF-37979-10-02-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 168 533,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-10-2019
Last date of Submitted Documents 15-10-2019
Tender Held Date 15-10-2019
No. of Bidders 4
Bidders Ilir Dervishaj
LIGUS
SARK
Sinani Trading
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk)
 • The winning bid ALL without vat 3 094 500,00
  Bidder Announcement date 12-11-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 29.10.2019.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Ilir Dervishaj:
  Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.2 pasi mungon deklarata se merr persiper furnizimin e mallit te kerkuar ne objektin e DST prane AK brenda 24 oreve nga kerkesa per sasine dhe sipas specifikimet te percaktuara
  Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.3 pasi mungon deklarata per mjetet, te cilat do te jene ne dispozicion te sjelljes se furnizimit per Eco Tirana sha.

  2. LIGUS sh.p.k:
  Operatori ekonomik nuk ploteson :
  Kontratat e mjeteve nuk jane bere ne nje zyre noterie, por jane lidhur ndermjet njeri tjetrit, kjo ne kundershtim me kriterin 2.3.2
  Kamioni me targe AA189IU ne pronesi te shoqerise B93 nga verifikimi yne si autoritet kontraktor rezulton I angazhuar ne kontrata te tjera te shpallura fitues nga shoqeria B-93. Shpk, me Ministristrine e Shendetesise dhe Mireqenies Sociale, dhe me Bashkine Fier.
  Taksat e kamionit me targe AA835ME I perkasin vitit 2018, dhe nuk jane koherente kjo ne kundershtim me kriterin 2.3.2.
  Certifikata per kamionin AA 835 ME eshte e cilesuar per transport mallrash Brenda vendit per llogari te vet, dhe jo per te trete ne kete rast shoqeria “Ligus” shpk.
  Certifikata per kamionin AA 189 IU eshte e cilesuar per transport mallrash nderkombetar per llogari te vet, dhe jo per te trete ne kete rast shoqeria “Ligus” shpk.

  3. SARK sh.p.k : Operatorit ekonomik nuk ploteson kriterin 2.2.1 pasi nuk ka paraqitur akt ekspertizen e kryer nga Eksperti kontabel per bilancin e vitit 2018.
  Operatori ekonomik nuk ka paraitur nje kontrate noteriale edhe kontrata eshte pa afat per disponomin e dy kamione vetshkarkues mbi 7.5 ton , kjo ne kundershtim me kriterin 2.3.3.
  Kamioni AA673TY nuk eshte kamion eshte Terheqes, dhe seashku me Rimorkion me targe AER165, sebashku te dy mjetet jane nje kamion , pra operatori ekonomik ka pariqitur vetem nje kamion per kete procedure.
  Operatori duhet te paraqese dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit, me një vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
  Vërtetim i lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kontrates ”Blerje materile per rruge dhe rrjete dhe trotuare” nga verifikimet paraprake nuk eshte autentik dhe nuk eshte origjinal i leshuar nga Bashkia Roskovec. Per kete arsye operatori nuk e ploteson kriterin 2.3.1.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data