Open Procurement Albania

Sherbim i pastrimit te ambjenteve te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit
Objekti i Tenderit Sherbim i pastrimit te ambjenteve te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave
Nr. Reference REF-54703-03-19-2020
Vlera / Fondi Limit 7 082 299,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 20-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-03-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-03-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues ALBPASTRIM
CORGEN
DION-AL
HOREAL EXPO Group
Pastrime Silvio
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 6 107 610,11
  Data e shpalljes se fituesit 06-05-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 3 vjet.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë: 21.04.2020.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “ALBAPASTRIM” SHPK:
  • Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi nuk arriti të paraqesë, çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit ndërkombëtar ISO 9001-ose ekuivalent me të.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit ekonomik dhe financiar, pasi nuk arriti të paraqesë kopje të çertefikuara të bilanceve të viteve 2016,2017,2018.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se ka realizuar sherbime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit. (kontra e paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk përmban vlerën për të cilën është lidhur si dhe operatori nuk ka paraqitur vertetim realizimi ose faturë tatimore).
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk paraqitur vertetim nga administrata tatimore për numrin mesatar të punonjësve për përiudhën Dhjetor 2019 – shkurt 2020.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, personin përgjegjës për administrimin e shërbimeve objekt i kësaj marrëveshje kuadër.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate nëse do të shpallet fitues menjëherë pas lidhjes së kontratës do të pajisë minimalisht 4(katër) punonjës të stafit të tij të pastrimit me certifikatë sigurie të kategorisë C nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar, duke u bazuar në Ligjin Nr. 8457, "Për Informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror", i nryshuar, si dhe VKM Nr. 188, datë 04.03.2015, "Për Miratimin e Rregullave për Sigurimin e Personelit" si dhe Urdhërin e brendshëm Nr.497, datë 27.08.2019 "Për funksionet që duhet të pajisen me çertifikatë sigurie, për njohje me informacionin e klasifikuar Sekret Shtetëror", në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave".

  2. “COGREN” SHPK:
  • Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.

  3. “HOREAL EXPO GROUP” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi nuk arriti të paraqesë, çertifikatë qe vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune, sipas standardardit ndërkombëtar ISO 18001 ose ISO 45001ose eikuivalent me to.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit ekonomik dhe financiar, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në përmbushje të këtij kriteri rezulton që xhiroja e realizuar për vitet 2016, 2017, 2018 nuk kap vlerën mesatare e cila duhet të jetë jo më e vogel se vlera e fondit limit të marrëveshjes kuader.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se ka realizuar sherbime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit total. (disa nga kontrat e paraqitura në përmbushje të këtij kriteri janë për “Blerje material pastrimi” dhe jo sipas objektit të procedurës së prokurimit).
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk paraqitur vertetim nga administrata tatimore për numrin mesatar të punonjësve për përiudhën Dhjetor 2019 – shkurt 2020.

  4. “PASTRIME SILVIO” SHPK
  • Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  NJOFTIM NR. 1, DATË 02.04.2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data