Open Procurement Albania

Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori”.
________________________________

Janë identifikuar si operatorë ekonomik të suksesshëm:
1) “TOP-OIL" SHA - Vlera: 9,146,700 Lekë (pa TVSH)
2) “KAPPA- OIL" SHA - Vlera: 10,835,500 Lekë (pa TVSH)
Nr. Reference REF-75118-10-13-2020
Vlera / Fondi Limit 16 091 890,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 14-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 06-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1) “ALSTEZO" SHA
2) “AUTO MANOKU" SHA
3) “B&A-02" SHA
4) “EXIMOL" SHA
5) “KAPPA- OIL" SHA
6) “TOP-OIL" SHA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 07-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “ALSTEZO" SHA
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2, pikën 1, gërma “a” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1 .

  2. “AUTO MANOKU" SHA
  Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin 1., vaj motori për automjete, “SEA 5W-30”.

  3. “B&A-02" SHA
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin AdBlu. Në SPE rezulton te jetë hedhur dokumenti i emërtuar ” RAPORT_ANALIZE_ADBLUE”, ku në faqen e 3(tretë) të këtij dokumenti, dokument i përkëthyer në gjuhën shqipe , rezulton të jetë Skedë teknike dhe jo Fletë-analizë e cila duhet të jetë marrë jo më herët se 60 ditë nga data e zhvillimit të procedurës sipas kushteve të përcaktuara në DT.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 4, gërmën b), pasi nuk arriti të paraqesë Listëpagesat (E-Sig 025) të konfirmuara nga Administrata Tatimore për periudhën 3 mujore (korrik 2020 – shtator 2020).

  4. “EXIMOL" SHA
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin AdBlu. Në SPE rezultonte jetë hedhur dokumenti i emërtuar “Analiza_ per_ Agjensine_e _Blerjeve _te_ Perqendruara.Mostrat”, ku në faqen e 5(pestë) të këtij dokumenti, dokument i përkëthyer në gjuhën shqipe , rezulton të jetë certifikatë cilësie e datës 14.08.2019 dhe jo Fletë-analizë e cila duhet të jetë marrë jo më herët se 60 ditë nga data e zhvillimit të procedurës sipas kushteve të përcaktuara në DT.
  • Operatori ekonomik është në kushtet e nenit 45 të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik” i ndryshuar, pasi pas verifikimeve në Regjistrin Elektronik të Gjendjes Gjyqësore si dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve rezultoi se një prej Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë Z. H.E rezulton të ketë qenë i dënuar për një nga veprat penale të përcaktuara në nenin 45 të LPP, konkretisht për veprën penale të falsifikimit të dokumentave.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

  1. Drejtoria e Përgjithshme Doganave, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 2,239,940 Lekë (pa TVSH).
  2. Komanda e Forcës Detare, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 13,851,950 Lekë (pa TVSH).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-75118-10-13-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data