Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë. (Programi i Rindertimit).
• Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Lezha
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.

Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”.

Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 4,175,217,853 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH.

Per Lotin 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë”, vlera 511,405,370 lekë pa TVSH.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 127,851,342 lekë pa TVSH.


Qellimi i ketij investimi eshte hartimi i projektit, nxjerrja e lejeve perkatese, realizimi i punimeve te ndertimit dhe dorezimi i objekteve arsimore te perfundura me “celesa ne dore” për vitin e ri shkollor 2020-2021. (Programi i Rindertimit).

Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras.
Nr. Reference REF-54454-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 21
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :

1. 4 A-M sh.p.k & Archispace sh.p.k & AGI KONS sh.p.k
2. AGI KONS sh.p.k.
3. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sh.a.
4. ALB-STAR sh.p.k,
5. Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k.
6. Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k.
7. CURRI sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k.
8. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k.
9. Alba Konstruksion sh.p.k & Ed Konstruksion sh.p.k.
10. Euro-Alb sh.p.k & Murati sh.p.k & Viante Konstruksion sh.p.k & Llazo sh.p.k.
11. Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k.
12. GENER 2 sh.p.k.
13. GJIKURIA sh.p.k.
14. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k.
15. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k .
16. PE-VLA-KU sh.p.k dhe PE-VLA-KU sh.p.k. dega në Kosove & BIBA-X sh.p.k.
17. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k. 18. Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k.
19. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k.
20. Trema Engineering 2 sh.p.k & SHA Rruga Ura Asfaltime Nr.2 & Anion sh.p.k.
21. Ulëza – Ndërtim sh.p.k & G.P.G. Company sh.p.k .

Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues :

1. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k.
2. Euro-Alb sh.p.k & Murati sh.p.k & Viante Konstruksion sh.p.k & Llazo sh.p.k.
3. Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k.
4. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sha .
5. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k.
6. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk .
7. Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k.
8. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k.
9. AGI KONS sh.p.k.
10. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k.
11. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk .
12. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Xhengo
 • ALB SHPRESA
 • MELA SHPK
 • Kevin Construksion
 • COMPANY RIVIERA 2008
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 120,092,000
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k :
  Ofertë anomalisht e ulët në kohë për realizimin e objektit të kontratës (3 muaj nga 6 muaj të përcaktuar nga Autoriteti).
  Pas shqyrtimit të argumentimit të paraqitur nga ofertuesi BOE, autoritei vlerëson se afati i realizimit të punimeve 3 muaj nuk ëshë i mjaftueshëm për realizimin me cilësinë dhe vlerën e kërkuar nga Autoriteti Përgjegjës dhe si e tillë kjo ofertë skualifikohet.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Në datë 17-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
  Afati fillestar për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje 27-03-2020 vetëm 10 data afat.

  Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
  (Kliko këtu)

  Duke iu referuar Shtojca 1. DT (Dokumentet më poshtë ), Autoriteti Kontraktor - FSHZH vendos të bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi.
  Përkatësisht kemi ndryshimet si më poshtë:

  Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020 .
  Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 03.04.2020
  • Në DST në shtojcën 16 në pikën 2.3.5, numri i fuqisë punëtare nga 280 punonjës bëhet 260 punonjës.

  Ne datën 17.04.2020, referuar Shtojcës 22 është bërë Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.


  Referuar njoftimit ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë date 3 Shtator 2020, eshte bere njoftimi i fituesit per tenderin me objekt : Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë. (Programi i Rindertimit). Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras.  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Xhengo
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per COMPANY RIVIERA 2008
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54454-03-16-2020
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

  VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

  VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

  Announcement of Procurement

  Standard Tender Documents

  Shtojca 1. DT

  Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

  Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data