Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 1 : “Rindërtimi I shkollës 9-vjecare dhe kopshti, Dan Bajrami, rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor “Llesh Nik Daka”.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Lezha
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.

Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr. 1 : “Rindërtimi I shkollës 9-vjecare dhe kopshti, Dan Bajrami, rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor “Llesh Nik Daka”.

Fondi limit i minikonkursit është 323,665,188 lekë pa tvsh.
Nr. Reference REF-54454-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 1)
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 21
Operatore Konkurues Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues :

1. Inerti sh.p. k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
2. 4 A-M sh.p.k & Archispace sh.p.k & AGI KONS sh.p.k
3. CURRI sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k
4. Alba Konstruksion sh.p.k & Ed Konstruksion sh.p.k
5. Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k
6. GENER 2 sh.p.k.
7. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
8. Euro-Alb sh.p.k & Murati sh.p.k & Viante Konstruksion sh.p.k & Llazo sh.p.k
9. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
10. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sha
11. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k
12. Pe-vla- ku sh.p.k M dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
13. Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k
14. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k. Vlera 319,781,205 lekë pa tvsh. Pikët 88.14 15. AGI KONS sh.p.k.,
16. 2T sh.p.k & Ergi sh.p.k & Be-is sh.p.k
17. Ulëza – Ndërtim sh.p. k & G.P.G. Company sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • G.P.G. COMPANY
 • Uleza Ndertim
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 277,400,000
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Pas perfundimit te fazes se dyte jane skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “GENER 2” sh.p.k. vlera e ofertës se paraqitur nga ky operator ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.
  2. “Sireta 2F“ sh.p.k & “IBN” sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k dega në Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & “Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Euro – Alb” sh.p. & “Viante Konstruction” sh.p.k & “Llazo” sh.p.k & “Murati” sh.p.k. Operatori në bashkim Llazo nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. Operatori “Llazo” anëtar i BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. Kjo bazuar edhe në pikën 2.12 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Operatori/ët ekonomik/ë palë në një ose disa marrëveshje kuadër sipas loteve të cilësuara më sipër, në fazën e parë të hapjes së minikonkursit/seve për çdo lot, nuk mund të jetë fitues në më shumë sesa një lot. Në këtë rast një ofertues nënkupton një operator ekonomik apo bashkim/e operatorësh ekonomikë ku operatori/ët ekonomikë është/janë anëtar/ë i/të bashkimit të operatorëve”

  6. “Alb Building” sh.p.k & “Liqeni VII” sha, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  *Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, bazuar në përcaktimet e pikës 2.12 të “Njoftimit të Kontratës” në lidhje me metodologjinë që do të aplikohet nga autoriteti përgjegjës në fazën e dytë si dhe pikën D “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese të Ftesës për Ofertë”, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot. Kjo përzgjedhje është bërë duke pasur parasysh se operatorëve ekonomikë u është dhënë loti ku vlera e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin përgjegjës në kombinimin e mundshëm të të gjitha loteve.

  1. “Alba Konstruksion” sh.p.k & “Ed Konstruksion” sh.p.k Fitues në Lotin 2
  2. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k 5H & “Colombo” sh.p.k& “Zdravo” sh.p.k. Fitues në Lotin 5. 3. “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” shpk & “Co-Beton” shpk NUIS K71714501K & “Sphaera” shpk. Fitues në Lotin 4.
  4. “AGI KONS” sh.p.k. Fitues në Lotin 6
  5. “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k. Fitues në Lotin 3
  6. “Boshnjaku. B” sh.p.k. Fitues në Lotin 7
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Uleza Ndertim
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54454-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 1)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

  VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

  VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

  Announcement of Procurement

  Standard Tender Documents

  Shtojca 1. DT

  Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

  Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data