Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” . (Programi i Rindertimit).
• Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe parashkollori Larushkë “Hajdar Hoxha” dhe Rindërtimi i Shkolles 9-vjeçare dhe Kopshti “Gjon Luka Luz”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.

Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” .
• Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe parashkollori Larushkë “Hajdar Hoxha” dhe Rindërtimi i Shkolles 9-vjeçare dhe Kopshti “Gjon Luka Luz”.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”.

Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 4,175,217,853 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH.

Per Lotin 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” vlera 490,413,615 lekë pa TVSH.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 122,603,404 lekë pa TVSH.

Fondi limit minikonkursit është 199,355,004 leke pa tvsh

Qellimi i ketij investimi eshte hartimi i projektit, nxjerrja e lejeve perkatese, realizimi i punimeve te ndertimit dhe dorezimi i objekteve arsimore te perfundura me “celesa ne dore” për vitin e ri shkollor 2020-2021. (Programi i Rindertimit).

Objektet arsimore të përfshira në lotin II janë:

Nr. Reference REF-54452-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 20
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “ 4 A-M sh.p.k. (95%) & Archispace sh.p.k. (5%)
2. AGI KONS sh.p.k
3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alb Building sh.p.k (93%) & Liqeni VII sha (7%)
4. ALB-STAR sh.p.k.
5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alba Konstruksion sh.p.k. (90%) & Ed Konstruksion sh.p.k. (10%)
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alko Impex General Construction sh.p.k.(34%) & Sireta 2F sh.p.k. (18%) & “IBN” sh.p.k. (48%)
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike BE IS sh.p.k. (26%), & 2 T sh.p.k. (38%) & Ergi sh.p.k. (36%)
8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Curri sh.p.k. (52%) & Agri Construction sh.p.k. (48%)
9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dion-AL sh.p.k. (70%) & ARKONSTUDIO ” sh.p.k. (30%)
10. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Fusha sh.p.k. (94.5%) & Shansi Invest sh.p.k. (4%) & A&E Engineering sh.p.k. (1.5%)
11. GENER 2 sh.p.k
12. GJIKURIA sh.p.k.
13. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Inerti sh.p.k (56%) & 6d-Plan sh.p.k. (4%) & Colombo sh.p.k. (25%) & Zdravo sh.p.k. (15%)
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Konstruksion sh.p.k. (56.51%) & Company Riviera 2008 “” sh.p.k. (20.04%) & Xhengo sh.p.k. (19,64%) & Mela sh.p.k. (3%) & Alb Shpresa sh.p.k. (0,81%)
15. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike PE-VLA-KU sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove (75%) & BIBA-X sh.p.k. (25%)
16. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike R&T sh.p.k. (50%) & A.E. Distribution” sh.p.k. (47%) & Consulting &Management Albania sh.p.k. (3%)
17. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Salillari sh.p.k. (91%) & Shkelqimi 07 sh.p.k. (9%)
18. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Senka sh.p.k. (39,14%), & Dajti Park 2007 sh.p.k. (18,33%) & Erzeni/SH sh.p.k. (42,53%)
19. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Uleza – Ndertim sh.p.k. (51%) & G.P.G. Company sh.p.k. (49%)
20. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shijaku sh.p.k. (48%) & “CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë” sh.p.k. (50%) & Infrakonsult sh.p.k. (2%)

Kane qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues :

1. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sha
2. Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
3. CURRI sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k
4. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k
5. Alba Konstruksion & Ed Konstruksion sh.p.k
6. Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k
7. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
8. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k
9. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
10. Shijaku sh.p.k & & CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë sh.p.k & Infrakonsult sh.p.k
11. Salillari sh.p.k & & “Shkelqimi 07 sh.p.k
12. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Shijaku
 • CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë
 • InfraKonsult
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 187,393,703
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  1. “Alb Building” sh.p.k & “Liqeni VII” sha, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues/ kontraktor në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 3 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “Alba Konstruksion” & “Ed Konstruksion” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & “Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Salillari” sh.p.k & “Shkelqimi 07”, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i shkollës Shkolla 9-vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.


  *Përsa i përket operatorëve të mëpoahtëm, bazuar në përcaktimet e pikës 2.12 të Njoftimit të Kontratës në lidhje me metodologjinë që do të aplikohet nga autoriteti përgjegjës në fazën e dytë si dhe pikën D “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese të Ftesës për Ofertë”, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët /shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot. Kjo përzgjedhje është bërë duke pasur parasysh se operatorëve ekonomikë u është dhënë loti ku vlera e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin përgjegjës në kombinimin e mundshëm të të gjitha loteve.

  1. “CURRI” sh.p.k & “Agri Construksion” sh.p.k . Fitues në Lotin 6
  2. “Dion-AL” sh.p.k & “ARKONSTUDIO” sh.p.k . Fitues në Lotin 4
  3. “Fusha” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k & “A&E Engineering” sh.p.k . Fitues në Lotin 3
  4. “R&T” sh.p.k & “A.E. Distribution” sh.p.k & “Consulting &Management Albania” sh.p.k . Fitues në Lotin 5
  5. “Senka” sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/SH” sh.p.k . Fitues në Lotin 7
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Në datë 17-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
  Afati fillestar për dorëzimin për shprehje interesi 27-03-2020 vetëm 10 data afat.

  Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
  (Kliko këtu)

  Duke iu referuar Shtojca 1. DT (Dokumentet më poshtë ), Autoriteti Kontraktor - FSHZH vendos të bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi.
  Përkatësisht kemi ndryshimet si më poshtë:

  Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020 .
  Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 03.04.2020
  • Në DST në shtojcën 16 në pikën 2.3.5, numri i fuqisë punëtare nga 280 punonjës bëhet 260 punonjës.

  Ne datën 17.04.2020, referuar Shtojcës 22 është bërë Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.

  Referuar njoftimit ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë date 3 Shtator 2020, eshte bere njoftimi i fituesit per tenderin me objekt : Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” . (Programi i Rindertimit).
  • Objekti i minikonkursit: Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe parashkollori Larushkë “Hajdar Hoxha” dhe Rindërtimi i Shkolles 9-vjeçare dhe Kopshti “Gjon Luka Luz”.  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shijaku
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per InfraKonsult
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54452-03-16-2020
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

  Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

  VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

  Announcement of Procurement

  Standard Tender Documents

  Shtojca 1. DT

  Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

  Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data