Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë". (Programi i Rindertimit).
• Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit Rezidencë studentore kolektive: tipologjia “Konvikt”.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.

Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë".
• Objekti i minikonkursit: Rindërtimi i objektit Rezidencë studentore kolektive: tipologjia “Konvikt”.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”.

Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 4,175,217,853 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH.

Per Lotin 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë”, vlera 414,766,205 lekë pa TVSH.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 103,691,551 lekë pa TVSH.
Fondi limit i minikonkursit 70,274,244 lekë pa TVSH.

Qellimi i ketij investimi eshte hartimi i projektit, nxjerrja e lejeve perkatese, realizimi i punimeve te ndertimit dhe dorezimi i objekteve arsimore te perfundura me “celesa ne dore” për vitin e ri shkollor 2020-2021. (Programi i Rindertimit).
Nr. Reference REF-54446-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 20
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim te Fazes se përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë :

1. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk
2. Alb Building shpk & Liqeni VII
3. 4 A-M shpk & Archispace shpk
4. Agi Kons
5. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
6. Alb-Star shpk
7. Senka shpk & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
8. R &T shpk & AE Distribution shpk & Consulting & Management Albania shpk
9. Gener 2 shpk
10. Gjikuria shpk
11. GPG Company shpk & Uleza Ndërtim shpk
12. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
13. Modeste shpk & Shkëlqimi 07 shpk & Grand Konstruction shpk & Fled shpk
14. Vëllezerit Hysa shpk & Bean shpk & REJ shpk & M.A.K Studio shpk & A.SH.Engineering shpk me
15. Sireta 2F shpk & IBN shpk & Alko Impex General Construction shpk
16. Boshnjaku.B shpk
17. Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Xhast shpk
18. Fusha shpk & Shansi Invest shpk & A & E Engineering sh.p.k.
19. Leon Konstruksion shpk & Llazo shpk
20. Agri Konstruksion shpk & Curri shpk
21. Alba Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk

Kane qenë pjesëmarrës në Fazen e përcaktimit të kontratës fituese këta ofertues :

1. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk
2. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
3. Senka shpk & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
4. R &T shpk & AE Distribution shpk & Consulting & Management Albania shpk
5. Modeste shpk & Shkëlqimi 07 shpk & Grand Konstruction shpk & Fled shpk
6. Vëllezerit Hysa shpk & Bean shpk & REJ shpk & M.A.K Studio shpk & A.SH.Engineering shpk
7. OE Boshnjaku.B shpk
8. Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Xhast shpk
9. Fusha shpk & Shansi Invest shpk & A & E Engineering sh.p.k.
10. Agri Konstruksion shpk & Curri shpk
11. Alba Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • R & T SHPK
 • AE Distribution
 • CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 69,712,050
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k,
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST.
  • Eshte fitues në Lotin 3 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. “Ante Group” Sh.p.k & “Inerti” Sh.p.k & “Nova Construction 2012” Sh.p.k.
  • Operatori në bashkim “Inerti” Sh.p.k nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST.
  • Operatori “Inerti” sh.p.k anëtar i “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë“Rindërtimi i shkollës Shkolla 9- vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë», i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “Senka” shpk & “Dajti Park 2007” shpk & “Erzeni/Sh” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  4. “Modeste” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk & “Grand Konstruction” shpk & “Fled” shpk.
  • Operatori në bashkim “Shkëlqimi 07” shpk nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin.
  • Operatori “Shkëlqimi 07” shpk” anëtar i “Salillari” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. Kjo bazuar edhe në pikën 2.12 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Operatori/ët ekonomik/ë palë në një ose disa marrëveshje kuadër sipas loteve të cilësuara më sipër, në fazën e parë të hapjes së minikonkursit/seve për çdo lot, nuk mund të jetë fitues në më shumë sesa një lot. Në këtë rast një ofertues nënkupton një operator ekonomik apo bashkim/e operatorësh ekonomikë ku operatori/ët ekonomikë është/janë anëtar/ë i/të bashkimit të operatorëve”

  5. “Vëllezerit Hysa” shpk & “Bean” shpk & “REJ” shpk & “M.A.K Studio” shpk & “A.SH.Engineering. Operatori në bashkim “Vëllezëtit Hysa” shpk
  • Nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin. Operatori “Vëllezëtit Hysa” shpk” anëtar i “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” shpk & “Co-Beton” shpk & “Sphaera” shpk & “Magic Elektrik” shpk & “Koshnica A&B” shpk eshte fitues në Lotin 4 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Adem Gjeli”, Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Xhelal Shtufi’, Ishëm Bashkia Durrës, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. Kjo bazuar edhe në pikën 2.12 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Operatori/ët ekonomik/ë palë në një ose disa marrëveshje kuadër sipas loteve të cilësuara më sipër, në fazën e parë të hapjes së minikonkursit/seve për çdo lot, nuk mund të jetë fitues në më shumë sesa një lot. Në këtë rast një ofertues nënkupton një operator ekonomik apo bashkim/e operatorësh ekonomikë ku operatori/ët ekonomikë është/janë anëtar/ë i/të bashkimit të operatorëve”.

  6. “Boshnjaku.B” sh.p.k
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla e Mesme 16 Shtatori Shijak Marikaj, Bashkia Vorë”, Kopshti Nr.1” Shijak, Kopshti Mucaj” Vorë Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. “Arifaj” shpk & “Denis 05” shpk & “Xhast” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  8. “Fusha” shpk & “Shansi Invest” shpk & “A & E Engineering” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  9. “Agri Konstruksion” shpk & “Curri” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  10. “Alba Konstruksion” NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k,
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Në datë 17-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
  Afati fillestar për dorëzimin për shprehje interesi 27-03-2020 vetëm 10 data afat.

  Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
  (Kliko këtu)

  Duke iu referuar Shtojca 1. DT (Dokumentet më poshtë ), Autoriteti Kontraktor - FSHZH vendos të bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi.
  Përkatësisht kemi ndryshimet si më poshtë:

  Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020 .
  Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 03.04.2020
  • Në DST në shtojcën 16 në pikën 2.3.5, numri i fuqisë punëtare nga 250 punonjës bëhet 230 punonjës.

  Ne datën 17.04.2020, referuar Shtojcës 22 është bërë Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.

  Referuar njoftimit ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë date 3 Shtator 2020, eshte bere njoftimi i fituesit per tenderin me objekt : Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë". (Programi i Rindertimit).
  • Objekti i minikonkursit:Rindërtimi i objektit Rezidencë studentore kolektive: tipologjia “Konvikt”.
  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AE Distribution
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54446-03-16-2020
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

  VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

  VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

  Announcement of Procurement

  Standard Tender Documents

  Shtojca 1. DT

  Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

  Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data