Open Procurement Albania

Rehabilitimi i Bulevardit Zogu i-rë.

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Rehabilitimi i Bulevardit Zogu i-rë.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019.
Nr. Reference REF-13062-03-11-2019
Vlera / Fondi Limit 708 328 285,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-04-2019
Data e mbajtjes se tenderit 11-04-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues Fusha SHPK
Hastoçi SHPK
Ed Konstruksion SHPK
GJIKURIA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FUSHA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 626,874,664.72 
  Data e shpalljes se fituesit 05-06-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 18 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk :
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, për restaurimin e monumenteve të arkitekturës.(Në rast të Bashkimit të Operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Liçencën Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit)” pasi nuk është paraqitur kjo Licensë.
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson gërmën ”a” të pikës 4, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per periudhen Shkurt 2018 - Shkurt 2019” pasi nuk është paraqitur vërtetimi.
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 3, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve….” pasi nuk është paraqitur deklarata.
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit .
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 14 (katermbedhjete) punonjës nga të cilët 8 (tetë) automakinist, 2 (dy) eskavatorist me goma, 2 (dy) eskavatorist me zinxhir, 2(dy) buldozerist” pasi nuk rezultojnë 14 punonjës të sipërkërkuar të punësuar pranë kësaj shoqërie.
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 17, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçencat” pasi nuk janë paraqitur: Liçencë për “Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” (lëshuar nga QKL) dhe Liçencë për “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve” (lëshuar nga QKL).
  • Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 18, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo dëshmi.

  2. Operatori ekonomik “Ed Konstruksion” shpk:
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2.3, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor” pasi kontrata e paraqitur për plotësimin e punëve të ngjashme nuk arrin vlerën e përcaktuar.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, për restaurimin e monumenteve të arkitekturës.(Në rast të Bashkimit të Operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Liçencën Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit)” pasi nuk është paraqitur kjo Licensë.
  • Operatori ekonomik ” Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”a” të pikës 4, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per periudhen Shkurt 2018 - Shkurt 2019” pasi nuk arrin numrin e punonjësve të kërkuar.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson Kriteret e Vecanta të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk ka paraqitur asnjë shtojcë.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 7, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar te pakten 30 (tridhjete) punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë” pasi nuk janë është paraqitur dokumentacion për 30 punonjës e kërkuar.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 14 (katermbedhjete) punonjës nga të cilët 8 (tetë) automakinist, 2 (dy) eskavatorist me goma, 2 (dy) eskavatorist me zinxhir, 2(dy) buldozerist” pasi nuk rezultojnë 14 punonjës të punësuar pranë kësaj shoqërie.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 11, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit” pasi nuk është paraqitur grafiku i punimeve.
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 17, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçencat” pasi nuk janë paraqitur: Liçencë për “Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” (lëshuar nga QKL) dhe Liçencë për “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve” (lëshuar nga QKL).
  • Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 18, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo dëshmi.

  3. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk:
  • Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2.3, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor” pasi kontrata e paraqitur për plotësimin e punëve të ngjashme nuk arrin vlerën e përcaktuar.
  • Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 4, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Shkurt 2018 - Shkurt 2019 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore, pasi nuk ka paraqitur Formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për periudhën e kërkuar.
  • Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit, pasi nuk ka stafin inxhinierik të kërkuar në licensën e shoqërisë.
  • Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 7, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar te pakten 30 (tridhjete) punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, pasi nuk është paraqitur dokumentacioni për 30 punonjës sipas grupeve të kërkuara.
  • Operatori Ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 14, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatë ISO 39001 -2012 (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO), pasi nuk është paraqitur kjo certifikate.
  • Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 18, të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo dëshmi cka e bën të pamundur verifikimin e mjeteve.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per kete Kontraktor
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Nr.23 - Dt.10-06-2019
  Lidhja e Kontrates
  Listat struktura metalike - REHABILITIMI I BULEVARDIT ZOGU I

  GRAFIKU I PUNIMEVE

  Studim fotometrik elektrik - REHABILITIMI I BULEVARDIT ZOGU I

  RELACION I PUNIMEVE TOPOGRAFIKE

  RELACION STRUKTURAL


  Projekt i plote - facades

  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data