Open Procurement Albania

Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”
Reference No. REF-63893-04-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 36 070 400,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 14-05-2018
Tender Held Date 14-05-2018
No. of Bidders 3
Bidders ALB-SIGURACION
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Atlantik-Shoqeri Sigurimesh
Successful Bidder /Supplier / Provider
 •  Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • The winning bid ALL without vat 35 973 732,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “ALB-SIGURACION” SHA:
  • Tabela e vecantë e autoritetit kontraktor Komanda e Forcës Tokësore (KFT) është plotësuar nga ofertuesi me vlerën totale 10.041.055 Lekë pa TVSH, duke tejkaluar fondin limit prej 10.040.412 Lekë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në tabelën e vecantë për Komandën e Forcës Tokësore (KFT) në shtojcën 9 të DT.

  2. Operatori ekonomik “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA:
  • Nuk ka plotësuar kriterin e përcaktuar në “SHËNIM” tek pika 3.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT, sepse ofertuesi ka deklaruar çmime të ndryshme të primeve tek tabela e përgjithshme dhe tabelat e vecanta të autoriteteve kontraktore, për klasat: B1/1, B1/2, B2/2, A1/2, B2/1, C1, D2, D1, dhe kategoria G.
  Po ashtu, në tabelën përmbledhëse TPL të plotësuar nga ofertuesi, janë konstatuar gabime aritmetike në përllogaritjen e vlerës dhe shuma në total e ofruar prej 36.070.400 lekë rezulton në vlerën 36.125.480 Lekë, vlerë e cila është më e madhe se fondi limit prej 36.070.400 Lekë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-63893-04-19-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data