Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti II. “Sigurim kasko të mjeteve motorike”

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Reparti I Policise RENEA Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë REPARTIN SPECIAL “RENEA” dhe me operatorin ekonomik Atlantik-Shoqeri Sigurimesh, me Objekt: Loti II. “Sigurim kasko të mjeteve motorike” e lidhur në datë 31-07-2018 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër nr. REF: 63896-04-19-2018.
Reference No. REF-63896-04-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 14-05-2018
Tender Held Date 14-05-2018
No. of Bidders 3
Bidders ALB-SIGURACION
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Atlantik-Shoqeri Sigurimesh
Successful Bidder /Supplier / Provider
 •  Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 403 992,00
  Contract date 31-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “ALB-SIGURACION” SHA:
  • Nuk ka plotësuar saktë Shtojcën 1 “Formulari i Ofertës Ekonomike”, sepse cmimi total i ofertës i deklaruar në shtojcën 1 prej 5.999.995 Lekë (pa TVSH) është i ndryshëm nga cmimi total i ofertës i vendosur në tabelën e përgjithshme prej 5.599.995 Lekë (pa TVSH).
  • ) Tabela e vecantë e autoritetit kontraktor Policia Ushtarake është plotësuar nga ofertuesi me vlerën totale 2.011.134 Lekë pa TVSH, duke tejkaluar fondin limit prej 2.010.851 Lekë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar për Policinë Ushtarake në tabelën e vecantë në shtojcën 9 të DT.

  2. Operatori ekonomik “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA:
  • Nuk ka plotësuar saktë tabelën e përgjithshme dhe tabelat e vecanta, sepse në kolonën “Primi që paguhet” është vendosur vlera në lekë për një njësi dhe jo vlera në lekë për sasitë e kërkuara nga A.K. Po ashtu, në tabelën e përgjithshme dhe tabelat e vecanta të plotësuara nga ofertuesi, janë konstatuar gabime aritmetike në përllogaritjen e nëntotaleve të primit që paguhet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data