Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”.

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Reparti Ushtarak 1001 Zall-Herr Tiranë
Tender object Kjo kontratë me palë Repartin Ushtarak 1001 Zall-Herr, Tiranë dhe me operatorin ekonomik Atlantik-Shoqeri Sigurimesh, me Objekt: “Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL” e lidhur në datë 31-08-2018 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër nr. REF: 63893-04-19-2018.
Reference No. REF-63893-04-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 14-05-2018
Tender Held Date 14-05-2018
No. of Bidders 3
Bidders ALB-SIGURACION
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Atlantik-Shoqeri Sigurimesh
Successful Bidder /Supplier / Provider
 •  Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4 653 194,40
  Contract date 31-08-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “ALB-SIGURACION” SHA:
  • Tabela e vecantë e autoritetit kontraktor Komanda e Forcës Tokësore (KFT) është plotësuar nga ofertuesi me vlerën totale 10.041.055 Lekë pa TVSH, duke tejkaluar fondin limit prej 10.040.412 Lekë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në tabelën e vecantë për Komandën e Forcës Tokësore (KFT) në shtojcën 9 të DT.

  2. Operatori ekonomik “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA:
  • Nuk ka plotësuar kriterin e përcaktuar në “SHËNIM” tek pika 3.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT, sepse ofertuesi ka deklaruar çmime të ndryshme të primeve tek tabela e përgjithshme dhe tabelat e vecanta të autoriteteve kontraktore, për klasat: B1/1, B1/2, B2/2, A1/2, B2/1, C1, D2, D1, dhe kategoria G.
  Po ashtu, në tabelën përmbledhëse TPL të plotësuar nga ofertuesi, janë konstatuar gabime aritmetike në përllogaritjen e vlerës dhe shuma në total e ofruar prej 36.070.400 lekë rezulton në vlerën 36.125.480 Lekë, vlerë e cila është më e madhe se fondi limit prej 36.070.400 Lekë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data