Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”.

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane dhe me operatorin ekonomik Atlantik-Shoqeri Sigurimesh, me Objekt: “Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL” e lidhur në datë 19-07-2018 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër nr. REF: 63893-04-19-2018.
Reference No. REF-63893-04-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 14-05-2018
Tender Held Date 14-05-2018
No. of Bidders 3
Bidders ALB-SIGURACION
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Atlantik-Shoqeri Sigurimesh
Successful Bidder /Supplier / Provider
 •  Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2 145 000,00
  Contract date 13-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “ALB-SIGURACION” SHA:
  • Tabela e vecantë e autoritetit kontraktor Komanda e Forcës Tokësore (KFT) është plotësuar nga ofertuesi me vlerën totale 10.041.055 Lekë pa TVSH, duke tejkaluar fondin limit prej 10.040.412 Lekë që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në tabelën e vecantë për Komandën e Forcës Tokësore (KFT) në shtojcën 9 të DT.

  2. Operatori ekonomik “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA:
  • Nuk ka plotësuar kriterin e përcaktuar në “SHËNIM” tek pika 3.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT, sepse ofertuesi ka deklaruar çmime të ndryshme të primeve tek tabela e përgjithshme dhe tabelat e vecanta të autoriteteve kontraktore, për klasat: B1/1, B1/2, B2/2, A1/2, B2/1, C1, D2, D1, dhe kategoria G.
  Po ashtu, në tabelën përmbledhëse TPL të plotësuar nga ofertuesi, janë konstatuar gabime aritmetike në përllogaritjen e vlerës dhe shuma në total e ofruar prej 36.070.400 lekë rezulton në vlerën 36.125.480 Lekë, vlerë e cila është më e madhe se fondi limit prej 36.070.400 Lekë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data