Open Procurement Albania

Loti 2 “Materiale Kancelarie të tjera zyre"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti 2 “Materiale Kancelarie të tjera zyre"
Janë identifikuar si operator ekonomik të suksesshëm:
1. ''LIBRARI DYRRAHU'' SHPK
2. “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK
3. “INFOSOFT” OFFICE SHPK & INTERLOGISTIC SHPK
Reference No. REF-97513-06-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 44 403 300,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-06-2021
Last date of Submitted Documents 28-06-2021
Tender Held Date 28-06-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. LIBRARI DYRRAHU SHPK
2. “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK
3. “INFOSOFT” OFFICE SHPK & INTERLOGISTIC SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LIBRARI DYRRAHU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 33 333 000,00
  Bidder Announcement date 20-12-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr. 1654/2 prot, datë 13.10.2021, nr. 1657/2 prot, datë 13.10.2021. Kanë marrë përgjigje nga Komisioni Prokurimit Publik: nr.952/2021 datë 26.11.2021 dhe vendimi nr 1006/2021 datw 15.12.2021
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK, për këto arsye:
  - te Vendimit te KPP 952/2021 date 26.11.2021
  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës në emer dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:
  • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me fond të marëveshjes kuadër: 845,193 (tetëqind e dyzetë e pesë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me fond të marëveshjes kuadër: 1,515,361 (një milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Drejtësisë, me fond të marëveshjes kuadër: 1,600,016 (një milion e gajshtëqind mijë e gjashtëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, me fond të marëveshjes kuadër: 8,429,142 (tetë milion e katërqind e njëzetë e nëntë mijë e njëqind e dyzetë e dy) Lekë (pa TVSH);
  • Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me fond të marëveshjes kuadër: 2,687,796 (dy milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH);
  • Komanda e Forces Tokesore, me fond të marëveshjes kuadër: 751,038 (shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e tridhjetë e tetë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me fond të marëveshjes kuadër: 5,681,204 (pesë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e katër) Lekë (pa TVSH);
  • Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza", me fond të marëveshjes kuadër: 6,255,373 (gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Komanda Mbështetëse, me fond të marëveshjes kuadër: 2,597,136 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Mbrojtjes, me fond të marëveshjes kuadër: 3,946,624 (tre milion e nëntëqind e dyzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzetë e katër) Lekë (pa TVSH);
  • Ministria e Brendshme, me fond të marëveshjes kuadër: 1,841,265 (një milion e tetëqind e dyzetë e një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Provës, me fond të marëveshjes kuadër: 1,138,953 ( një milion e njëqind e tridhjetë e tetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, me fond të marëveshjes kuadër: 2,927,029 (dy milion e nëntëqind e njëzetë e shtatë mijë e njëzetë e nëntë) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, me fond të marëveshjes kuadër: 731,833 (shtatëqind e tridhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) Lekë (pa TVSH);
  • Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit, me fond të marëveshjes kuadër: 911,930 (nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë) Lekë (pa TVSH);
  • Akademia e Forcave te Armatosura, me fond të marëveshjes kuadër: 1,558,440 (një milion e pesëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dyzetë) Lekë (pa TVSH);
  • ASNI, me fond të marëveshjes kuadër: 984,965 (nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH);
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-97513-06-07-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data