Open Procurement Albania

Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës
Reference No. REF-02207-12-27-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 546 905,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-12-2018
Last date of Submitted Documents 28-01-2019
Tender Held Date 28-01-2019
No. of Bidders 6
Bidders Iliriada SHPK & Ed Konstruksion SHPK
L.T.E Construction SHPK & Shendelli SHPK
SENKA SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK
KUPA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • L.T.E CONSTRUCTION - SHENDELLI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 24 592 244,00
  Bidder Announcement date 07-02-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 29510692.8
  Contract date 18-02-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i operatoreve B.O.E “Iliriada sh.p.k & “Ed Konstruksion sh.p.k” SH.P.K:
  •Operatori ekonomik Iliriada sh.p.k ka paraqitur vetëm Kopje të bilancit të vitit ushtrimore 2017, e cila është e pakonfirmuar nga Dega e Tatim Taksave, si rrjedhojë do të konsiderohet i pavlefshëm.
  •Shoqëria “Iliriada sh.p.k nuk ka paraqitur xhiron vjetore për vitin 2015 dhe Vitin 2016.
  •Shoqëria “Iliriada sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem ekonomik dhe financiar për sa i përket Bilanceve dhe Xhiros së shoqërisë për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi .

  2. Operatori ekonomik “Kevin Construction” sh.p.k:
  •Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë.

  3. Operatori Ekonomik “SENKA” sh.p.k
  • Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion për të dëshmuar se disponojnë punonjës me kategori të I, II,III, IV dhe të V të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të , çka bie në kundërshtim me kriterin e kërkuar në DST.

  4. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “KUPA” SHPK :
  • Nga verifikimi i makinerive të deklaruara në shtojcën 10 nga operatori ekonomik konstatohet se operatori ekonomik “KUPA” SHPK nuk ka deklaruar eskavatorin me goma 0.25 m3 te paraqitur ne sistem me kontratë Nr.3220Rep Nr.366/1Kol datë 24.06.2011.
  • Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10, është i paplotë lidhur me eskavator me goma te kerkuar nga AK (1 cope).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.08 - Dt.25-02-2019

  SUPPORTERS
  USAID

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data