Open Procurement Albania

Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
Tender object Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
Reference No. REF-43918-09-29-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 51 378 735,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-09-2022
Last date of Submitted Documents 01-11-2022
Tender Held Date 01-11-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1.“SINANI TRADING” SH.P.K
2.“PROINFINIT” SH.P.K.
3.“3- SH” SH.P.K
4.“M.C. CATERING” SH.P.K
5.“GERTI 1987” SH.P.K.
6.“NELSA” SH.P.K.
7.“HYSEN XHANGOLLI” PF

Janë identifikuar si të suksesshëm operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat ofertuese perkatese:
1.“SINANI TRADING” SH.P.K. - 37,430,000 Leke
2. “PROINFINIT” SH.P.k - 40,776,600 Leke
3. “M.C. CATERING” SH.P.K - 41,570,000 Leke
4. “GERTI 1987” SH.P.K - 41,600,000 Leke
5. “NELSA” SH.P.K -42,468,000 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 22-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë muaj)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“3- SH” SH.P.K, per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.
  - nuk ploteson piken 6, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar kontratat e furnizimit sipas tabeles nr. 1 te kerkuar ne DST. Ofertuesi ka paraqitur ne SPE nje kontrate bashkepunimi, e cila nuk percakton daten e nenshkrimit te fillimit te kontrates se furnizimit dhe daten e perfundimit te afatit te kontrates se furnizimit, sic kerkohet ne tabelen nr. 1.

  2. “HYSEN XHANGOLLI” PF , per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.
  -nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur raportet e auditimit ligjor te pasqyrave financiare te viteve 2019, 2020 dhe 2021. Kjo, pasi OE eshte ne kushtet e percaktimeve te nenit 41 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-43918-09-29-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data