Open Procurement Albania

Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Lack of competition
 • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Garda e Republikes
Tender object Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre”
Reference No. REF-48429-11-03-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32 163 158,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-11-2022
Last date of Submitted Documents 05-12-2022
Tender Held Date 05-12-2022
No. of Bidders 1
Bidders 1.“ARISA-KONFEKSION” SHPK
2.“GENTIAN SADIKU” PF
3.“B&B FASHION” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARISA - KONFEKSION
 • The winning bid ALL without vat 31 546 000,00
  Bidder Announcement date 08-03-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzetë e katër) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“GENTIAN SADIKU” SHPK , per arsye:
  - nuk plotëson pikën 5, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi Drejtuesi Teknik i deklaruar A.C është Inxhiner Markshaider/Inxhineri Gjelogji Miniera, pra nuk ka kualifikim e kërkuar për Inxhiner Tekstili ose Kimist. Për këtë punonjës nuk ka paraqitur dokumentet e kërkuara: Vërtetim për bazën e vlerësuar e-Albania dhe librezën e punes.
  - nuk plotëson kërkesat e pikës 5/2 , te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar “se stafi i angazhuar në këtë kontratë nuk do të jëtë i angzhuar në kontrata të tjera”.
  - nuk plotëson Kërkesat e Përgjithshme për Kualifikim në lidhje me dokumnetacion për mbështetjen në kapacitetet e operatorëve të tjerë.Konkretisht OE ka paraqit deklarëtë se të gjithë artikujt do të prodhohen në Turqi pranë kompanisë ARKIDA-TEKSTIL Ve San. Ltd.Sti TURQI. Duke qenë se Gentian Sadiku P.f nuk i prodhon vetë uniformat e Gradës ai duhet të paraqiste marrëveshjen noeteriale me subjektin turk prodhues, ku ky i fundit duhet të merrte përsipër prodhimin e uniformave. Pra operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqtur një dokument thelbësor kualifikues që ka të bëjë me verifikimin e kapaciteteve të subjektit ku do të mbështet operatori për realizimin e objekti të prokurimit.
  - nuk plotëson pikën 8, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, në lidhje me detyrimin e për paraqitjen e fletë analizave për artikujt objekt i unifomës të Gardës së Republikës.
  -Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem dokumentacionin teknik.

  2.“B&B FASHION” SHPK, per arsye:
  - Nuk ka ngarkuar asnje dokument ne SPE (pa oferte ekonomike).
  Cancellation reason
  Additions Per kete procedure prokurimi kane mare pjese tre ofertues:
  1.“ARISA-KONFEKSION” SHPK
  2.“GENTIAN SADIKU” PF
  3.“B&B FASHION” SHPK
  Por GENTIAN SADIKU” PF dhe “B&B FASHION” SHPK nuk kane paraqitur oferte ekonomike .
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48429-11-03-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data