Open Procurement Albania

LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Reparti ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë
Tender object LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë
Reference No. REF-49004-11-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 21 632 224,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-11-2022
Last date of Submitted Documents 09-12-2022
Tender Held Date 09-12-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“HELIOS GASTRONOMI” SHPK
2.“S I L V E R” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SILVER SHPK
 • The winning bid ALL without vat 20 555 600,00
  Bidder Announcement date 22-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “HELIOS GASTRONOMI” SHPK, per arsye:
  - nuk plotëson pikën 5, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, germa a), pasi per Drejtuesin Teknik, nuk ka paraqitur “Diplome” me profesion Mercollog/ Kimist/ Teknolog sic kerkohet ne DST, por ka paraqitur “Deftese Pjekurie”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-49004-11-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data